۰٫۵۴۵

 

عملکرد بازاریابی (MP)

 

قابلیت برند (BC)و قابلیت نوآوری(IC)

 

قابلیت مدیریت (MC)

 

 

 

در نهایت با بررسی ضرایب همبستگی مربوط به خطای در نظر گرفته شده برای سه عامل قابلیت مدیریت، قابلیت برند و عملکرد بازاریابی نتیجه گیری می شود که ۸۶% تغییرات در قابلیت نوآوری تحت تاثیر پیش بینی کننده های مربوط به این عامل بوده و ۱۴% دیگر مربوط به خطا و سایر عواملی می باشد که در تغییرات قابلیت نوآوری نقش داشته اند که در این پژوهش به آن ها اشاره نشده است. همچنین ۹۵% تغییرات در قابلیت برند تحت تاثیر پیش بینی کننده های مربوط به این عامل بوده و ۵% دیگر مربوط به خطا و سایر عواملی می باشد که در تغییرات قابلیت برند نقش داشته اند اما در این پژوهش به آن ها اشاره نشده است و در نهایت ۷۸% تغییرات عملکرد بازاریابی تحت تاثیر پیش بینی کننده های مربوط به این عامل بوده و ۲۲% دیگر مربوط به خطا و سایر عواملی می باشد که در تغییرات عملکرد بازاریابی نقش داشته اند اما در این پژوهش به آن ها اشاره نشده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه

۴-۶٫ آزمون متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS

 

۴-۶-۱٫ بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص های آنها با بهره گرفتن از آزمون میانگین یک جامعه آماری

این آزمون برای بررسی تاثیر و یا عدم تاثیر یک متغیر (ها) در وضعیت مورد بررسی استفاده می شود. اگر میانگین هر یک از متغیر ها از حد معینی ( در این پژوهش ۴)‌ بیشتر باشد، آن متغیر در پدیده مورد نظر موثر تلقی می شود.
فرض صفر: مقدار میانگین متغیر کوچک تر از ۴ یا مساوی ۴ می باشد- وضعیت نامناسب
فرض مقابل صفر: مقدار میانگین متغیر بزرگتر از ۴ می باشد- وضعیت مناسب
از آنجایی که که مقدار sig تمامی متغیرها کمتر از ۵ درصد می‌باشد، بنابراین میانگین هر یک از متغیرها اختلاف معنی داری با عدد ۴ دارد و با بررسی عددt، درجه آزادی، sig و فاصله اطمینان این نتیجه گرفته می شود که میانگین عوامل بزرگتر از ۴ می باشد، در نتیجه در وضعیت مناسبی قرار دارند. در زیر به توضیح آن پرداخته شده است.
در این پژوهش، فرض می شود که اگر میانگین متغیرها بزرگتر از عدد ۴ باشد در این صورت آن متغیر به عنوان عامل موثر در پدیده مورد بررسی به حساب می آید.
در این بخش ابتدا فرض می شود که میانگین تک تک شاخص ها و متغیر ها مساوی و یا مخالف عدد ۴ می باشند که آزمون فرض های این بخش به این صورت می باشد:
۴ = µH0:
۴ µ H1:
جدول ۴-۲۲ آمار توصیفی و استنباطی مربوط به آزمون فرض را ارائه می کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داده ها ، میانگین، انحراف معیار، هم چنین عددt، درجه آزادی، sig و فاصله اطمینان برای هر کدام از عوامل را نشان می دهد که مربوط به بخش آمار استنباطی می باشد. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه برای تمامی عوامل مورد بررسی مخالف ۴ می باشد اما این موضوع باید از طریق آمار استنباطی (آزمون فرض یا فاصله اطمینان) تایید شود. از آن جایی که sig مربوط به تمامی عوامل کمتر از ۵% می باشد،فرض Hرد می شود و ادعای برابر بودن میانگین تک تک عوامل با عدد ۴ رد می شود. برای تشخصیص این که میانگین هر کدام از متغیر ها بزرگ تر یا کوچک تر از عدد ۴ می باشند باید به عددt، درجه آزادی، sig و فاصله اطمینان توجه کرد. از آن جایی که حد بالا و پایین فاصله اطمینان تمام عوامل مورد بررسی مثبت می باشند درنتیجه میانگین تک تک عوامل از عدد ۴ بزرگ تر بوده و ادعای مناسب بودن تمامی عوامل پذیرفته می شود و در این صورت تمامی متغیر ها به عنوان عامل موثر در پدیده مورد بررسی به حساب می آیند.
جدول ۴-۲۲ . آمار توصیفی و استنباطی مربوط به میانگین جامعه آماری

 

 

متغیر

 

تعداد

 

میانگین

 

انحراف معیار

 

عدد T

 

درجه آزادی

 

Sig.

 

فاصله اطمینان

 

وضعیت

 

 

 

پایین تر

 

بالاتر

 

 

 

MA

 

۱۲۰

 

۶٫۰۷۹۸

 

۰٫۸۲۰۹۲

 

۲۷٫۷۵۲

 

۱۱۹

 

۰٫۰۰۰

 

۱٫۹۳۱۴

 

۲٫۲۲۸۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...