2-2-1-تاریخچه بازاریابی…………………………………………………………………………………..16
2-2- 2- تعریف بازار یابی…………………………………………………………………………………18
2-2-3-نیاز………………………………………… …………………………………………………………19
2-2-4-خواسته……………………………………………………………………………………………….20
2-2-5-تقاضا ………………………………………………………………………………………………….20
2-2-6-کالا …………………………………………………………………………………………………….21
2-2-7-مبادله ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-8-معامله ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-9-بازار …………………………………………………………………………………………………….22
2-4- انواع بازاریابی ………………………………………………………………………………………………23
2-4-1-بازاریابی خود ………………………………………………………………………………………….23
2-4-2-بازاریابی سازمان ……………………………………………………………………………………24
2-4-3-بازاریابی مکان ……………………………………………………………………………………..24
2-4-4-بازاریابی ایده………………………………………………………………………………………..24
2-5)محیط بازاریابی ……………………………………………………………………………………………….25
2-6- ا ستراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………….28
7-2 – رویکردهای تحلیلی در تدوین استراتژی بازاریابی……………………………………………30
2-8 – آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………….35
2-9- تفاوت نیازها و خواسته ها……………………………………………………………………………….38
2-10-تفاوتهای بین بازاریابی و فروش………………………………………………………………………….41
2-11-ریشه و تعریف قابلیت سازمان………………………………………………………………………….44
2-12-سطوح قابلیت ها…………………………………………………………………………………………….47
2-13-قابلیت های سازمان………………………………………………………………………………………..48
2-13- مطالعات تجربی …………………………………………………………………………………………….52
2 -13-1- مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………52
2 -13-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………….56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 60
3-2-روش تحقیق 60
3-3-مدل تحقیق 60
3-4-فرضیه های تحقیق 63
3-5-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….63
3-6-نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………64
-7-3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….64
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………65
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………..68
3-10-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….68
فصل چهارم :یافته های تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….71
4-2- توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………..71
4-3- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………….72
4-4- توزیع فراوانی سمت………………………………………………………………………………………..73
4-5- توزیع فراوانی بانک…………………………………………………………………………………………74
4-6- شاخص‌های توصیفی سن:………………. ……………………………………………………………..76
4-7-شاخص‌های توصیفی متغییرها…… ………………….. ……………………… ……………………..77
4-8- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:……………… ……………………… ………………78
4-9-فرضیات………………………………………………………………………………………………………….79
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1 مقدمه 93
5-2 یافته های توصیفی 93
5-3- نتیجه گیری وتوصیه های سیاستی 94
5-4-محدودیت های تحقیق……………………………………………. ……………………………………….97
5-5-پیشنهادات……………………………………………………………. ……………………………………….97
منابع ومآخذ
الف) منابع فارسی 95
ب) منابع انگلیسی 98

عنوان صفحه
نمودار(2-1) مفاهیم اساسی بازاریابی……………………………………………………………………….13
نمودار (2-2) استراتژی بازاریابی ( مدل دکتر فرهنگ )…………………………………………….28
نمودار(1-4): توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………..58
نمودار (2-4): توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………….59
نمودا (3-4): توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………..60
نمودار(4-4): توزیع فراوانی بانک………………………………………………………………………………61
نمودار (5-4): توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………62
نمودار (6-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع و……………………………………………..63
نمودار (7-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع فیزیکی……………………………………65
نمودار (8-4): جدول شاخص‌های توصیفی
تاثیر منابع آموزشی …………………………………67
نمودار (9-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع تجربی……………………………………..68
نمودار (10-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر قابلیت……………………………………………..70
عنوان صفحه
جدول (2-1): 1ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی………………………………………………………..30
جدول (2-2): استراتژی………………………………………………………………………………………..33
جدول (2-3): تفاوت بازاریابی و فروش…………………………………………………………………..35
جدول (2-4): برخی لغات پر کاربرد انگلیسی در بازاریابی………………………………………..38
جدول (1-4): توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………57

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...