فرضیه۱

 

غیرقابل درک بودن چشم‌انداز و استراتژی‌ها

 

۱ الی ۱۷

 

 

 

فرضیه۲

 

غیرقابل درک بودن چشم‌انداز و استراتژی‌ها

 

۱۸ الی ۲۸

 

 

 

فرضیه۳

 

عدم ارتباط استراتژی‌ها با اهداف بخش‌ها، گروه‌ها و افراد سازمان‌ها

 

۲۹ الی۳۷

 

 

 

فرضیه۴

 

عدم ارتباط استراتژیها با تخصیص منابع کوتاه مدت و بلند مدت سازمان

 

۳۸الی ۴۶

 

 

 

فرضیه۵

 

دریافت بازخوردهای تاکتیکی به جای بازخوردهای راهبردی

 

۴۷ الی ۵۴

 

 

 

 

۳ -۶- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی[۴۵]:

 

۳-۶-۱- روایی[۴۶] پرسشنامه تحقیق

روایی بدین معنا است که روش یا ابزار به‌کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه‌گیری کند. تعیین کننده‌ترین مسئله در ابزار اندازه‌گیری، روایی آن است. بنابراین ابزار اندازه‌گیری در صورتی دارای روایی است که آنچه را که مورد نظر است به دقت اندازه‌گیری کند (مارنات، ۱۳۷۵؛ ۴۷). روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه‌گیری وجود دارد که شامل: روایی محتوا، روایی ملاکی و روایی سازه است. روایی محتوایی یک ابزار اندازه‌گیری به سؤال‌های تشکیل ‌دهنده‌ی آن بستگی دارد. گر سؤال‌های ابزار معرف ویژگیهای موردنظر باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. روایی ملاکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه‌گیری در پیش‌بینی رفتار یک فرد در موقعیت‌های خاص، روایی سازه یک ابزار اندازه‌گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه یک سازه را که مبنای نظری دارد می‌سنجد. در پرسشنامه تحقیق حاضر برای حصول روایی، به روایی محتوایی توجه شده است. برای تأمین روایی پرسشنامه، در طراحی و تنظیم آن، شاخصهای مربوط به متغیرها با بهره گرفتن از پیشینه و ادبیات تحقیق استخراج شده و با نظر اساتید راهنما و مشاور تغییرات لازم در آنها صورت گرفته است. همچنین برای تأمین روایی تلاش شده است که سؤالات جامع و مانع باشند و از طرح سؤالات اضافه یا کم در زمینه متغیرهای تحقیق پرهیز شده و به‌صورت روشن و بدون ابهام باشند.
دانلود پایان نامه

۳-۶-۲- پایایی [۴۷] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم اعتماد) تا ۱+ (اعتماد کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به:

اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
روش آلفای کرونباخ
اشاره نمود. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

: تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون  ام
: واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ یک نمونه اولیه شامل ۱۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج ذیل از این تحلیل به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ برای تعداد۱۰پرسشنامه برابر ۸۵/ ۰ میباشد که ضریب نسبتا مناسبی برای بررسی پایائی سوالات پرسشنامه میباشد. بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه مورد استفاده، نشان میدهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
جدول۳- ۲: پایایی پرسشنامه‌ی تحقیق

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...