با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه مورد بررسی قرار گرفت. اولین تحلیل عاملی نشان داد که یکی از سؤال‎ها (سؤال۱۵) دارای بار عاملی کمتر از ۳/۰ است. برای همین زیرمقیاس مجدداً با ۱۶ سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول ۱۷ـ۳).

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

 

 

 

جدول ۱۷ـ۳٫ تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO ) آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی معناداری ارزش ویژه درصد واریانس تبیین شده
۸۸۷/۰ ۱۸۳/۲ ۱۲۰ ۰۰۱۰>P ۸۷۰/۴ ۴۳۹/۳۰
سؤالات ۳ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۷ ۲۰ ۲۳
بار عاملی ۵۳۶/۰ ۳۶۴/۰ ۴۹۶/۰ ۳۶۸/۰ ۳۲۸/۰ ۵۸۳/۰ ۳۹۴/۰ ۴۷۸/۰
سؤالات ۲۴ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۴
بار عاملی ۶۳۱/۰ ۴۸۱/۰ ۴۱۶/۰ ۶۴۳/۰ ۶۱۷/۰ ۶۴۵/۰ ۵۷۹/۰ ۴۳۷/۰
                   

 

 

 

جدول ۱۷ـ۳ نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۱۲۰ معنادارند.   مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها، اندازه بالاتر از ۷/۰ را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از ۴ را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۴۴/۳۰ درصد از واریانس رفتار پرخاشگرانه را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول ۱۶ـ۳ نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال ۱۲ و بالاترین به سؤال ۳۱ اختصاص دارد.

 

۳ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیر مقیاس رفتار نقض قانون

 

در مورد زیرمقیاس نقض قانون، سه سؤال دارای چولگی و کشیدگی بسیار زیاد بودند (سؤال‎هایی در مورد دزدی در خانه و غیرخانه و ترک مدرسه )، برای همین از ابتدا از دایره سؤالات حذف شدند.

 

با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس نقض قانون با هشت سؤال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل در جدول ۱۸ـ۳ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸ـ۳٫ تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO ) آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی معناداری ارزش ویژه

درصد واریانس

 

 

تبیین شده

۸۳۸/۰ ۸۸/۸۰۷ ۲۸ ۰۰۱۰>P ۹۵۶/۲ ۹۴۸/۳۶
سؤالات ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۲ ۲۵ ۳۳
بار عاملی ۵۲۱/۰ ۵۶۷/۰ ۶۷۶/۰ ۵۱۹/۰ ۵۸۵/۰ ۳۶۳/۰ ۴۹۱/۰ ۴۷۷/۰
                   

 

 

 

جدول ۱۸ـ۳ نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۸ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۸/۰ را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۵/۳۶ درصد از واریانس نقض قانون را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول ۱۷ـ۳ نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال ۲۲ و بالاترین به سؤال ۱۶ اختصاص دارد.

 

۴ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه

 

با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس مشکلات توجه مورد بررسی قرار گرفت.

 

نتایج  این تحلیل در جدول ۱۹ـ۳ گزارش شده است.

 

 

 

جدول ۱۹ـ۳٫ تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO ) آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی معناداری ارزش ویژه درصد واریانس تبیین شده
۸۵۲/۰ ۸۰۶/۸۰۳ ۳۶ ۰۰۱۰>P ۰۱۲/۳ ۴۷۱/۳۳
سؤالات ۱ ۲ ۴ ۵ ۶ ۷ ۹
بارهای عاملی ۴۰۶/۰ ۳۸۲/۰ ۵۴۲/۰ ۵۹۸/۰ ۴۶۶/۰ ۵۵۴/۰ ۵۵۴/۰
سؤالات ۲۱ ۲۶          
بارهای عاملی ۳۹۳/۰ ۵۸۴/۰          

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...