- بیرن بائوم، ر، (۱۳۸۲) دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک، ترجمۀ حمید رضا آراسته، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- پارسا، م (۱۳۷۴). روان شناسى تربیتى، تهران، انتشارات سخن، ص ۱۷۵٫
- پورظهیر، ع.ن (۱۳۷۲). نظام برنامه ریزی توسعه آموزشی عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره ۳، سال اول، صص ۳۲- ۹٫
- پرکی، و. و (۱۳۷۸). خوپنداره تحصیلی و مؤفقیت تحصیلی، ترجمه سید محمد کمالی، تهران، قسطرون، ص ۷۸٫
- پیشگاهی فرد، ز. اسدی راد، م (۱۳۸۲). بررسی رابطه میان آموزش عالی زنان در ایران و حضور آنان در عرصه های قانون گذاری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره ۲۹، صص۱۵۹- ۱۹۷٫
- تراسبی، د (۱۳۸۲).اقتصاد و فرهنگ، تهران، نشرنی، ص ۷۴-۶۸٫
- توسلی، غ.ع (۱۳۸۲). آیا می‌توان بین کار زنان در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، شماره ۲، صص ۲۶- ۳٫
- توتکله، علی‌رضا (۱۳۹۱). نگرش، شرطی برای زندگی، نشریه اطلاعات علمی، شماره ۳۶۷،صص ۲۹- ۲۶٫
پایان نامه - مقاله - پروژه
- تقی طیب، سید م. اولاد زاد، ف (۱۳۵۳). ارزیابی گسترش آموزش عالی ایران، امور اجتماعی سازمان شاهنشاهی بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی، تهران ۱۳۵۳، ص ۵٫
- تقى زاده، م.ا (۱۳۷۹). باد بى آرام نوجوانى ، اصفهان، یکتا، ص ۲۱٫
- تکمیل همایون، ن (۱۳۸۲). آموزش و پرورش در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
- جانعلیزاده‌چوب‌بستی، ح و همکاران (۱۳۹۰). سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل‌های نظری، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره یک، شماره ۲، ۱۰۴- ۸۳٫
- جلائی پور،ح.ر. و محمدی، ج. (۱۳۸۷) نظریه های متأخر جامعه شناسی، تهران، نشرنی، ص ۳۳۰٫
- جوادی، محمدجعفر، (۱۳۷۳)، نابرابری‎های آموزشی و ابعاد جامعه شناختی آن، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، بهار۱۳۷۳٫
- جنکینز، ر (۱۳۸۵). پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشان و حسن چاووشیان، نی، تهران، ص ۱۷۳٫
- جنکیز، ر (۱۳۸۱). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران، شیرازه، ص ۳۵٫
- حسنی، م سادات (۱۳۸۳). تفاوت‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، فصل‌نامه کتاب زنان، شماره ۲۳، ص ۱۳٫
- حسینی مقدم، م (۱۳۸۹). مروری بر تجربۀ جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی، رهیافت، شمارۀ ۴۶، صص ۶۲- ۵۳٫
- حسینی نیست، سید د (۱۳۷۲). مراکز توسعه کارایی اعضای هیأت علمی در دانشگاهها، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ص ۵۴٫
- حسین شاهی، ح.ر (۱۳۸۴). آموزش عالی و دانشگاه، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال نهم، شماره ۲۸، صص ۴۶-۱۱٫
- حسینی طباطبائی، ف. قدیمی مقدم، م.م (۱۳۸۶). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره ۱۵، صص ۱۴۷- ۱۱۹٫
- حسن‌زاده، ر (۱۳۸۵). بررسی نقش آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره دوازدهم، صص۸۶-۷۱٫
- حیدری، حمید؛ رضایی، احمد، (۱۳۹۱)، تحلیل جامعه شناختی هویت حرف های دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، فصل نامه تحقیقات فرهنگی، دورۀ پنجم شماره ۲، ۱۳۹۱،صفحات ۲۹-۱٫
- خدایی، ا (۱۳۸۵). بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و فرهنگی والدین دانش‌آموزان سراسری سال تحصیلی ۱۳۸۵، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال اول، شماره ۴، صص ۸۴-۶۵٫
- خسروی، ز (۱۳۸۲). مبانی روانشناختی جنسیت، تهران، وزارت علوم، ص ۲۵۶- ۴۱٫
- خجسته مهر، ر و همکاران (۱۳۹۱). تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان، مجله روان شناسی مدرسه، دوره ۱، شماره ۱، صص۴۵-۲۷٫
- خوئینی، غ (۱۳۸۶). حقوق شهروندی و توسعه پایدار، تهران، نشر فرهنگ صبا.
- دارایاپور، ز (۱۳۸۱). بررسی رابطه اولویت‌های ارزشی شهروندان تهرانی با جنسیت، نامه پژوهش فرهنگی، شماره ۳، صص ۱۰۶-۸۳٫
- دلانتی، ج، (۱۳۸۹)، چالش در دانش؛ دانشگاه در جامعه دانایی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- دهنوی، ح (۱۳۸۳). بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۳۴، صص ۱۲۴- ۹۳٫
- ذاکر صالحی، غ.ر (۱۳۸۳) دانشگاه ایرانی؛ درآمدی بر جامعه شناسی آموزش عالی، تهران، کویر، ص ۱۵٫
- رابرتسون، ی (۱۳۷۲). درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، تهران، آستان قدس، ص۲۹۲٫
- رستگارخالد، ا (۱۳۹۰). سنجش رابطۀ جامعه پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان، راهبرد فرهنگ، شمارۀ دوازدهم و سیزدهم، صص ۱۵۷- ۱۳۵٫
- رستگار خالد، ا (۱۳۸۸). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه شاهد، ص ۴۳٫
- رستگارخالد، ا (۱۳۸۹). تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره ۵۰، صص ۱۲۴-۸۱).
- رحیمی، ح (۱۳۷۹). برابری فرصت ها در ورود به آموزش عالی، پیک سنجش، سال پنجم، شماره ۱۸۹، صص٢ و ۱۵
- روح الامینی، م (۱۳۶۸). زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار، ۱۱۷-۱۱۶٫
- روحانی، ح (۱۳۸۸). درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی، راهبرد، سال هجدهم، شماره ۵۰، صص ۳۵-۷٫
- روشن، ا.ر (۱۳۸۷). توزیع فرصت‌های ورود به دانشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره ۳۰ و ۳۱، صص ۳۱۲- ۲۸۵٫
- روزنامه همشهری، پنج شنبه ٢ تیر ١٣٨۴ ، سال سیزدهم، شماره ٣٧٣٠ ، ص ۱٫
- ریتزر، ج (۱۳۷۴). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، ص ۷۲۸- ۷۲۷٫
- زرین‌جوی‌الوار،س. عباسپور، ا (۱۳۹۱). نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، شماره ۱۲، سال سوم، صص ۹۲- ۸۱٫
- سبحانی‌نیا، م (۱۳۸۶). متن درسی مقطع دبیرستان :راه و رسم زندگی خدمت رسانی به مردم، مجلات آموزشی معارف اسلامی، شماره ۶۹٫
- سرابی، ا (۱۳۹۲). سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان، روزنامه اطلاعات، ص۱٫
- ستوده، ه (۱۳۷۶). آسیب شناسی اجتماعی، طلاق و عوامل مؤثر بر آن، تهران، نشر آوای نور، صص۱۱۳- ۱۱۲٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...