۲-۱-۵-۳٫ عوامل موثر بر درد ۲۴
۲-۱-۶٫ اثرات درد بر مددجویان ۲۵
۲-۱-۷٫ اقدامات کنترل درد ۲۸
۲-۷-۱-۱٫ اقدامات غیر دارویی برای کنترل درد ۲۸
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۱-۷-۲٫ اقدامات دارویی برای کنترل درد های حاد ۲۹
۲-۲٫ بررسی متون ۳۳
فصل سوم:
مواد و روش ها ۳۸
۳-۱٫ اهداف، پیش فرض ها و فرضیات تحقیق ۳۹
۳-۱-۱٫هدف کلی ۳۹
۳-۱-۲٫اهداف جزئی ۳۹
۳-۱-۳٫پیش فرض ها ۳۹
۳-۱-۴٫ سؤالات یا فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح ۴۰
۳-۲٫تعریف واژه ها ۴۰
۳-۲-۱٫تعریف نظری واژه ها ۴۰
۳-۲-۲٫ تعریف عملی واژه‌ها ۴۰
۳-۳٫ معیارهای پذیرش و خروج نمونه ۴۱
۳-۳-۱٫ معیارهای پذیرش نمونه ۴۱
۳-۳-۲٫معیارهای خروج نمونه ۴۲
۳-۴٫متدولوژی و روش اجرا ۴۲
۳-۵٫نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده ۴۵
۳-۶٫ محدودیت­ها و متغیرهای قابل کنترل ۴۵
۳-۷٫ نکات اخلاقی ۴۵
فصل چهارم:
نتایج و یافته ها ۴۶
۴-۱٫ مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد آزمایش ۴۷
۴-۱-۱٫ مقایسه بیماران براساس گروه سنی و نوع گروه آزمایش ۴۷
۴-۱-۲٫ مقایسه بیماران براساس جنسیت و نوع گروه آزمایش ۴۸
۴-۱-۳٫ مقایسه بیماران براساس سطح تحصیلات و نوع گروه آزمایش ۴۹
۴-۱-۴٫ مقایسه بیماران براساس عمر فیستول و نوع گروه آزمایش ۵۰
۴-۲٫ مقایسه میزان درد بیماران قبل و پس از مداخله به تفکیک گروه های مورد آزمایش ۵۱
۴-۲-۱٫ مقایسه کلی شدت درد ، قبل و پس از مداخله (بدون توجه به گروه مورد آزمایش) ۵۲
۴-۲-۲٫ مقایسه کلی کاهش شدت درد ، در گروه های آزمایشی A ،B وC 53
۴-۲-۳٫ مقایسه دو به دوی گروه های آزمایشی از نظر شدت درد ۵۳
۴-۳ . مقایسه میزان بروز عوارض جانبی احتمالی کوتاه مدت داروها ۵۳
فصل پنجم:
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۴
۵-۱٫ فاکتورهای دموگرافیک ۵۵
۵-۲٫ تاثیر مداخله بر شدت درد کانولاسیون فیستول ۵۶
۵-۳٫ عوارض جانبی داروها ۵۸
۵-۴٫ کاربرد نتایج در حرفه پرستاری ۵۹
۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۶۰
فهرست منابع ۶۱
ضمائم ۶۸
ضمیمه الف (پرسشنامه پژوهش) ۶۹
چکیده انگلیسی ۷۱

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...