سیاست‌های بالادستی- یعنی سیاست‌هایی که توسط ستاد کل و ودجا دنبال شده است- تا چه حد بر عملکرد فن‌بازارهای گذشته مؤثر بوده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
عوامل اقتصادی همچون نرخ ارز و کمبود منابع مالی در نهادهای دفاعی تا چه حد بر عملکرد فن‌بازارهای گذشته تأثیر داشته است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون تمایل به خرید اجناس خارجی تا چه حد بر عملکرد فن‌بازارهای گذشته مؤثر بوده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
عوامل فناورانه همچون تغییرات شدید و مستمر فناوری تا چه حد بر عملکرد فن‌بازارهای گذشته مؤثر بوده است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
و) سؤال‌های عمومی
۲۲- به نظر شما موفقیت یک فن‌بازار تا چه حد تحت تأثیر عوامل خارجی و محیطی (اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و …) قرار دارد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
به نظر شما موفقیت یک فن‌بازار تا چه حد تحت تأثیر سازوکارهای داخلی آن قرار دارد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
به نظر شما موفقیت یک فن‌بازار تا چه حد تحت تأثیر طرف عرضه‌کننده فناوری (شرکت یا صنعت دفاعی فروشنده فناوری) قرار دارد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
به نظر شما موفقیت یک فن‌بازار تا چه حد تحت تأثیر طرف متقاضی فناوری (شرکت یا صنعت دفاعی خریدار فناوری) قرار دارد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
به نظر شما عرضه فناوری توسط یک صنعت یا شرکت دفاعی در فن‌بازار، تا چه حد تحت تأثیر عوامل محیطی (سیاسی، اقتصادی، …) قرار دارد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
به نظر شما تقاضای فناوری از فن‌بازار توسط صنایع یا شرکت‌های دفاعی تا چه حد تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
پیوست دوم: بررسی تأثیر عوامل بر موفقیت فن‏بازار دفاعی از طریق رگرسیون چند متغیره
به‏منظور تقویت اطلاعات آماری برای افزایش قابلیت تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل آشکارگر بر عوامل مکنون برای رتبه‌بندی تأثیر آنها بر موفقیت فن‌بازار با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره این عوامل وزن­دهی و رتبه ­بندی گردیده به شرح جداول زیر نتایج آماری آن ارائه می­گردد:
دانلود پایان نامه
جدول پ-۱٫ نتایج رگرسیون چند متغییره

 

متغیر مکنون متغیرهای مشاهده گر در سطح اول
متغیر مکنون مشخصه وزن رتبه متغیرهای مشاهده گر در سطح اول مشخصه وزن رتبه
موفقیت فن‏بازار X1 ۲۳٫۹۱% ۲ تعداد فناوری­های مبادله شده بین صنایع و سازمان­های دفاعی X11 ۳٫۸۲% ۱۶
حجم فناوری­های مبادله شده بین صنایع و سازمان­های دفاعی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...