الف - آشنایی با سایت
۱-آشنایی قبلی با سایت
۲- انجام خرید قبلی از این سایت
۳- چندبار از سایت دیدن کردن(اوربان و همکاران،۲۰۰۵).
ب – تجربه خرید
۱-استفاده از اینترنت برای خرید
پایان نامه - مقاله
۲- استفاده از اینترنت برای سرمایه گذاری و امور بانکی
۳- استفاده از سایت های دیگر و انجام معامله آنلاین(اوربان و همکاران،۲۰۰۵).
-ویژگی سایت
الف- سفارشی سازی
۱- برآورده سازی نیازهای شخصی کاربران
۲- دسته بندی و طبقه بندی محصولات
۳-تطابق هنجارها و ارزش های سایت با نیاز کاربران(ریبینک[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۴).
ب- امنیت
۱-ویژگی های امنیتی مناسب و مشهود
۲-احساس امنیت برای دادن اطلاعات شخصی
۳-احساس امنیت برای ارائه اطلاعات کارت اعتباری(شاه عالم[۱۲] و همکاران،۲۰۱۰).
ج- حریم خصوصی
۱-مشهود بودن سیاست های حفظ حریم خصوصی
۲-قرار نگرفتن در لیست پست دسته جمعی
۳-به اشتراک نگذاشتن اطلاعات شخصی با سازمان های بازاریابی دیگر(شاه عالم و همکاران،۲۰۱۰).
د- قدرت نام تجاری
۱-آشنا بودن با نام تجاری
۲-اولین انتخاب بودن نام تجاری، برای خرید محصولات گردشگری
۳-قابل اطمینان بودن نام تجاری
۴-شهرت نام تجاری(شاه عالم و همکاران، ۲۰۱۰).
-اعتماد الکترونیک
۱-مهارت و توانایی سایت
۲-وجود دانش تکنولوژیک انجام معاملات به صورت بهنگام در سایت شرکت
۳-عدم وجود اشکالات تکنولوژیکی سایت در هنگام انجام معاملات بهنگام
۴-امکان پیش بینی عملکرد سایت شرکت با توجه به تجربه قبلی خود از سایت
۵-آرامش داشتن هنگام کار کردن با سایت
۶-وجود احترام و صداقت در رابطه شرکت با مشتری
۷-اعتقاد شرکت به همیشه محق بودن مشتری
۸-توجه کامل شرکت به منافع مشتریان در هنگام انجام معاملات(خدادحسینی، ۱۳۸۸).
۱-۱۰- جمع بندی فصل اول
در این فصل ابتدا معرفی و مقدمه ای بیان کرده و به دنبال آن مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مشخص گردید در ادامه اهداف اصلی و فرعی تحقیق و قلمرو از حیث موضوعی زمانی و مکانی مشخص گردید در پایان فصل نیز تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات بیان گردید.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲- ۱- مقدمه
بررسی تاریخچه، مفاهیم، تعاریف و به طور کلی مبانی نظری یک مفهوم، پیش نیاز شناخت و پیاده سازی آن مفهوم است. بر این اساس، فصل حاضر با هدف شناسایی و ارائه ی مفاهیم، مدل ها و رویکرد های به کار گرفته شده در پژوهش دنبال می شود. در ابتدای این فصل، مباحثی پیرامون مفاهیم مرتبط با پژوهش مانند اعتماد، اعتماد الکترونیک، گردشگری الکترونیک و… ارائه می شود. در ادامه این فصل پژوهش های داخلی و خارجی انجام گرفته در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۲- اعتماد
۲-۲-۱- تعریف اعتماد
فرهنگ آکسفورد اعتماد را اینگونه تعریف کرده است: پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین(دانایی فرد و الوانی،۱۳۸۰).
فرهنگ وبستر اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیا و وابستگی مطمئن بر ویژگی ها، توانایی، قدرت و درستی افراد معرفی می کند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸).
اعتماد عبارت است از انتظارات عمل کننده از شایستگی ها، خوش نیتی ها و رفتارهای دیگر بخش ها(قربانی،۱۳۸۶).
اعتماد به معنی یک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد کننده است. اعتماد این امکان را فراهم می سازد تا مردم بتوانند در یک شرایط نامطمئن و ریسکی در کنار هم زندگی کنند، همچنین وسیله ای را فراهم می سازد تا در این دنیای پیچیده، سردرگمی ها تا حدی کاهش یابد(الهی و همکاران،۱۳۸۸).
۲-۲-۲- ابعاد اعتماد
در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد پنج بعدی اسچیندلر و توماس[۱۳] (۱۹۹۳)، رابینز[۱۴](۲۰۰۳) و مایر[۱۵] و همکارانش(۱۹۸۵) اشاره کرد.
توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند :
۱- صداقت: درستی پاکی و دارای حقیقت بودن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...