1400/03/21

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان۹

جمع آوری اطلاعات۵ تا ۸۷۴۷/۰

تجزیه و تحلیل بازار۹ تا ۱۲۸۵۲/۰ارتباطات۱۳ تا ۱۶۸۴۵/۰هوشمندی رقابتی۱ تا ۱۶۹۴۴/۰وفاداری مشتریان۱۷ تا ۳۲۹۳۸/۰کل سوالات پرسشنامه۱ تا ۳۲۹۴۷/۰

با توجه به مقادیر ضریب آلفا مشاهده می کنیم که پرسشنامه این تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
تحقیق - متن کامل - پایان نامه
۳-۸ نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه
بعد از اینکه داده ها از نمونه های جامعه آماری جمع آوری شد، مرحله بعدی آن است که داده ها جهت آزمون فرضیه ها تحلیل شود. اما قبل از اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم چند گام مقدماتی مورد نیاز است که باید تکمیل شود که شامل : آماده سازی داده ها برای تحلیل، درک داده ها ، آزمون برازش داده ها و آزمون فرضیه.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی (پارامترهای مرکزی و پراکندگی ازقبیل: میانگین، ماکزیمم ، می‌نی‌مم ، جداول فراوانی ، نمودارها، انحراف استاندارد و واریانس) برای متغیرهای جمعیت شناختی و آمار استنباطی (جهت تجزیه وتحلیل داده از آزمون های کولموگرف – اسمیرنوف (k-s) جهت تجانس واریانس بین داده ها و از رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیر متغیر ها استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار محاسبه پارامترهای جامعه با بهره گرفتن از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
در آمار استنباطی یا پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.در یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شود. اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.
هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با بهره گرفتن از داده های بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه می شود. سپس مقدار بحرانی با توجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست های کتاب آماری محاسبه می شود. در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و نتایج تحلیل می شود.
۴-۲ آمار توصیفی

1400/03/21

بررسی دنیا در غزلیات صائب تبریزی با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه(جلد ۱، ۲۵۷۷غزل)

 

۴-۲-۱۴-عالم گِل چون بوته زرگران است
همان طور که طلا و نقره در بوته زرگران عیارشان خالص می شود، دنیا نیز روان انسان را خالص می کند:
زر ناقص عیار از بوته صائب می شود کامل روان نــا گشته خالص، مغتنم دان عالم گل را (دیوان،ص۱۵۵)

۴-۲-۱۵-دنیا چون پسته هرزه خند است
عیش دنیایی چهره را بی طراوت می کند،همچون پسته که هرزه خندی پوست آن را می خشکاند:
عیش دنیـا بی طراوت می کنـد رخســـار را پوست بر تن خشک شد از هرزه خندی پسته را
(دیوان،ص۲۷۳)

۴-۲-۱۶-جهان تماشا گاه است
چشم پوشی کردن از جهان نشانه انسانهایی است با بلوغ فکری و نظری بسیار،محو دنیا شدن همچون کودکی است که تماشای چیزهای عجیب و شگفت آور او را گم راه می کند.پس دنیا محل تماشاست، تماشاگاهی غریب و شگفت آور.
مردم بالغ نظر چشم از جهــان پـــوشیده اند می بـــرد اطفــــال را از جـــا تماشای غریب
(دیوان،ص۴۵۳)
دنیا محل تماشا و محو دنیا شدن همچون غفلت طفل از معلم هنگام تماشا و از یاد مرگ رفتن است:
محو دنیا را به گــــرد دل نگـــردد یاد مرگ از معلــم طفـــل هنـــــگام تماشا غافل است
(دیوان،ص۵۶۵)
از نظر صائب در تماشاگاه دنیا کوچکترین لغزش روی برگرداندن آسایش از انسان را به دنبال دارد
تا بـــه دامــــان قــیامت روی آسایش ندید در تمـــاشا گــــاه او پایی که لغزیدن گرفت
(دیوان،ص۱۰۶۸)
هیچ بهره ای از جهان نصیب انسان نمی شود جز تماشا کردن دنیا زیرا انسان همیشه آماده سفر است
نیست صائـــــب جز تماشا بهره ما از جهان شبنم پـــا در رکـــاب مـا به بستان بار نیست (دیوان،ص۹۲۶)
که در بیت فوق دنیا محل تماشاست و انسان شبنم پا در رکاب که آماده فرو افتادن است.
یا در جایی دیگر
ز فیض ســرمه حیــرت در این تماشـاگاه یکی شـــده است چو آیینه خوب زشت مرا
دانلود پایان نامه
(دیوان،ص۱۷۲)
جهان چون معرکه است در دست معرکه گیران و ما چون بی خبران سرگرم تماشای آن هستیم.
سرد شــد معرکــه عالم و چون بــی خبران همچنـــان در ســرما ذوق تماشا گرم است
(دیوان،ص۵۸۷)

۴-۲-۱۷-جهان چون دیده سوزن تنگ است
جهان برای کسی که از آن غافل مانده و دنبال خواهشهای نفس است چون دیده سوزن تنگ است.
جهان چو دیده ســـوزن بـــود بر آن غافل کــــه تـــار و پود حیاتش زرشته امل است
(دیوان،ص۵۶۰)
از دیدگاه صائب جهان با این وسعت برای کسی در قید و بند زمان است چون چشم سوزن تنگ است.
چون چشم سوزن است جهان وسیــع،تنگ صائـب به چشم هر که مقیّد به ساعت است
(دیوان،ص۴۸۳)
همچنین:
هر گوشه ای که گـــوشه چشمی در او بود گـــر چشــم سوزن است به دنیا برابر است
(دیوان،ص۵۰۹)
جهان چشم مور است تنگ و نازک و صائب از آن شکوه ای ندارد زیرا برای شاعر نازک خیال جهان تنگ، میدانی است.
زتنگنای جهان نیست شکـــــوه صائب را کــه چشم مور به نازک خیال ،میدانی ست
(دیوان،ص۹۰۵)

۴-۲-۱۸-دنیا چون تنور است
عالم افسرده چون تنور سرد است
افسردگی در روانشناسی Psychological depression
می توان از عالم افســرده،دل برداشت زود از تنـــور سـرد می گردد نان به گرمی جدا
(دیوان،ص۲۲)

۴-۲-۱۹- جهان جای تلخی است
از جهان تلــخ نتـــوان با درشتی کام یافت کــــز زبان چرب، تشریف شکر بادام یافت
(دیوان،ص۱۰۳۹)
کار فرمایی چو شیرین در جهان تلخ نیست ورنــه چـــون فرهاد دستی در هنر داریم ما
(دیوان،ص۳۵۵)

۴-۲-۲۰-عالم چون می تلخ است
ترا هر کس که دارد از غم دنیا چـه غم دارد کــه چون می تلخ عالم گوارا از تو می گردد
(دیوان،ص۱۲۰۳)

۴-۲-۲۱-جهان خاکدان تیره است
اگر تپیدن دل تـــرجمان نمــــــی گردید کــــه می شناخت درین تیره خاکدان غم را
(دیوان،ص۱۷۳)
جــای قرار نیست دریــن تیـــره خاکدان در بحـــر همچــو سیـــل فشان گرد راه را
(دیوان،ص۲۶۹)
چـــون کـــودکان یتیــم درین تیره خاکدان پهلـــوی خشک خــویش مرا گاهواره است
(دیوان،ص۷۱۸)
مرا کســی کــه ز چـــاه عــدم بیرون آورد چو سیــل سر چه به این تیره خاکدان می داد

 

 


1400/03/21

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

قاعده غرور در دو وجه نفی و اثبات ضمان تولید کننده قابل استناد است به گونه ای که اگر تولید کننده خود باعث فریب مصرف کننده یا سایر عرضه کنندگان شده باشد و این امر منجر به خسارت گردد، موجب ضمان تولید کننده ودر صورتی که فعل ثالث موجب فریب و در نهایت منجر به خسارت گردد، رافع ضمان است مانند این که ثالثی مستقل و غیر ماذون از تولید کننده( مانند عرضه کنندگان ) در تنظیم و عملکرد کالا و در تغییر و تبدیل کالا نقش داشته باشد و در نتیجه‌ی آن خسارتی به مصرف کننده وارد شود. به واسطه‌ی این که حادثه منتسب به اوست ضامن است. و یا عرضه کنندگان از ارائه‌ اطلاعات یا هشدار‌های لازم خودداری کنند، حادثه منتسب به آن‌ هاست و ضامن هستند. نیز در مواردی که فروشنده مواد غذایی تاریخ دار از اعتماد خریدار سوء استفاده کرده و مواد غذایی تاریخ گذشته را به جای آن فروخته و این امر منجر به مسمومیت مصرف کننده شده باشد، از باب غرور و تسبیب ضامن است زیرا شرط قاعده‌ی غرور، جهل مغرور است و علاوه بر آن عمل غار همراه با خدعه و نیرنگ است.در فرض مذکور خریدار جاهل به فساد مواد غذایی است و فروشنده از اعتماد خریدار سوء استفاده نموده است. اگرچه فروشنده از فساد مواد غذایی اطلاعی نداشته است‌، می‌توان وی را ضامن دانست.
دانلود تحقیق و پایان نامه
هم چنین اگر ثالثی نام و علامت تجاری خود را بر روی کالای تولیدی دیگری مخصوصاً کالای تولیدی خارجی برچسب کرده باشد، می‌توان وی را مسئول دانست.چه کالا سر بسته باشد و یا نباشد. چراکه با این اقدام وی در برابر مصرف کننده متعهد به ایمنی شده است زیرا خریدار نیز با اعتماد به نام فروشنده وارد معامله شده است. در این موارد نیز ثالث از باب غرور و تسبیب ضامن است و این گونه اقدامات رافع ضمان تولید کننده است.
حال اگر فروشنده از عیب کالا مطلع باشد و به خریدار اطلاع ندهد بنا به قاعده اقدام‌، ضمان را از عهده‌ی تولید کننده بر عهده‌ی خودمنتقل کرده است.لذا ضمان فروشنده ثابت است و او نمی‌تواند به تولیدکننده رجوع کند زیرا در این مورد تولید کننده غار نیست و شرط قاعده‌ی غرور جهل مغرور است و در مورد فوق فروشنده عالم به عیب کالابوده است.( فتاح زاده‌، ۱۳۹۱)
در خسارت ناشی از عیب کالا گاه دخالت چند سبب علت خسارت هستند ولی مصرف کننده نمی‌تواند در صورت خسارت ناشی از کالا، از هریک مطالبه خسارت نماید.ولی در برخی موارد متضررمی تواند عدم دخالت ایادی واسطه را با توجه به شواهد و قراین اثبات نماید.مانند این که متضرر کالایی سر بسته را از جزء فروشی می‌خرد و در حین مصرف خسارتی حاصل می‌شود‌، علت این ضرر بیشتر به تولید کننده مربوط است تا جزء فروش‌، به جهت این که اولاً امکان آگاهی از عیب کالا برای او نبوده است و در هیچ مرحله از ساخت و طرح و تعلیم دخالت نداشته است. و ثانیاً وی در محدوده ضمان قراردادی است. بنابراین فقط ملزم به بازگرداندن ثمن می‌شود و جبران خسارت به عهده‌ی وی نیست. ولی از طرفی به نظر می‌رسد بتوان فروشندگانی که عیب کالا منتسب به آنان نیست را نیز ضامن شناخت زیرا این افراد هر چند به عیب یا حوادث احتمالی جاهل بوده باشند، از باب غرور موجب استفاده‌ی مصرف کنندگان از کالا‌ها و در نتیجه زیان به آن‌ ها گردیده اند و با لحاظ سبب اقوی از مباشر حوادث به آن‌ ها و ایادی قبلی آن‌ ها منتسب می‌باشد. در این صورت هریک از این توزیع کنندگان، پس از تحمل جبران ضرر در مقابل مصرف کنندگان مستحق اخذ آن از ایادی قبلی خود خواهند بود زیرا آنان نیز می‌توانند به کسی که کالا را از طریق وی تحصیل کرده رجوع کرده تا به مسبب اصلی دست یابند.

 

۲-۳- قاعده‌ی لاضرر

 

 

۲-۳-۱- تعریف و مبنا

 

1400/03/21

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)3

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار

 


wpbody" style="outline: 0px; position: relative;">

ویرایش نوشته

 افزودن نوشته


تعداد واژه‌ها: 629   آخرین ویرایش به‌دست admin در ژوئن 9, 2021 ساعت 12:37 ب.ظ  

انتشار


دسته‌ها

رونوشت‌ها


  

 

 

 

 
1400/03/21

چه موضوعاتی در اشعار سیاسی فیتوری بارزتر است4

اما بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) ، امام علی (ع) به طور مستقیم عهده دار حکومت نشـد ، زیـرا
در واقعه « سقیغه » ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی شد و انصار که از حامیان امام علی (ع) در امر خلافت بودند خوار شدند و شاعر انصار « نعمان بن عجلان »[3] گفت :
أَکانَ خَطاءً ما أَتینا وَ أَنتُم صَواباً کأنالا نَریشُ و لانَبری…[4]
وَکانَ هَوانا فی علّیٍ و أَنَّهُ لِأهلِ لها یا عمر و عِن حَیثُ لاتَدری[5]
وَ هذا بِحَمدِالله یَثفی مِنَ العمی وَ یَفتَحُ آذاناً ثَقُلنَ عَنِ الوَقرِ…[6]
( آذرشب ، 1379 هـ . ش ، ص 119 )
4 – 2 – 5 – شعر سیاسی در دوره اموی
شعر سیاسی در این دوره به علت رقابتهای سیاسی و دعواهای قبیله ای و نژادی زیاد شد ، شعر

در دوره اسلامی در تعارض با سلطنت حاکمه و شعرای دربار بود. در این دوره شعرای نقائض آشکار شدند که عبارت بودند از :
1. اخطل ( 20 – 92 هـ )
2. فرزدق ( 20 – 114 هـ )
3. جریر ( 33 – 114 هـ )
( آذرشب ، 1379 هـ . ش ، ص 164 )
این سه شاعر نامبرده را نمی توان در زمره شعرای سیاست به معنای تازه و کلی به حسـاب آورد
زیرا آنان همچنان عصبیت قبیلگی داشتند اما گه گاهی به آن مفهوم عالی سیاست نزدیک می شدند. اینان در زیر سایه امویان به خاطر گرایش جاهلی که در این طایفه بود آرمیدند و به احزاب سیاسی هم پیوستند اما این پیوستگی به این دلیل بود که بازهم وسیه ای برای محبت های قبیله ای بیابند. ( الفاخوری ، 1380 هـ . ش ، 1/467 )
احزاب و گروه هایی که در دوره اموی به وجود آمدند به دنبـال اهـداف و مقاصد خویـش بودند ،
هر حزب و گروهی سخن خود می گفت و برای اثبات حقانیت خویش به کتاب و سنت چنگ می زد و با شعر و خطا به رنگ و رو نقش می داد.
احزاب و گروه هایی که در آن دوران در کمکشهای سیاسی داخـل شده بـودند عـبارت بـودند از
خوارج ، شیعه ، زبیریان ، موالی و امویان . ( الفاخوری ، 1386 ، ص 206 )
خوارج : معتقد بودند که خلافت حق مشترک بین مسلمـانان است. آنـها با اشرافـیت نـژادی ،
قبیلگی و خانوادگی مبارزه می کردند و به مساوات اسلامی دعوت می نمودند. شعر خوارج شعر عقیده بود و از امتیازات شعری آنها ، نوآوری در آن است. ( همان ، ص 206 )
شیعه : شعر شیعه به مقتضای موضوع گاه با آرامش توأم است و گاه با خروش و جوشش ، گـاه
با لطافت و گاه با اندوه. ( همان ، ص 206 )
زبیریان:خلافت بنی امیه را انکار می کردند و از میان قریش تنها خود را وارث آن می شمردند
و در طریق تحقق یک حکومت اشرافی گام می زدند. ( همان ، ص 206 )
موالی:مورد ستم اعراب واقع شدند. اعراب آنها را از حیث خون و زبان و ادب و اخلاق پست تر
از خود می شمردند و معتقد بودند که خود بدان جهت که از اخلاق عربی و زبان عربی بهره ورند و دین اسلام از میان آنها برخاسته و اکنون دولت پیروزمند دولت آنهاست ، بر دیگران برتری دارند.
از خصوصیات شعر موالی حسن تنسیق و گاه استقصاء و رقـت اسلـوب و غالـباً استفـاده از اوزان
کوتاه است. ( همان ، ص 206 )
امویان : امویان سیاستمدارانی بودند که به طلب دنیا و پادشاهی دنیا تلاش می کـردند و برای
رسیدن بدین مقصود از نیروی شمشیر و مال و عقل بهره می جستند. مردم نیز بعضی به طمع مالشان و بعضی از بیم شمشیرشان به آنها پیوسته بودند.
شاعرانی که گرد بنی امیه را گرفته بودند تنها منافع مادی خـود را در نظـر داشتنـد و بـه مـدح
ملوک می پرداختند.
شعر آنها همان مدایح معموله است با همان صفات کلی چون کـَرَم و حـلم و حسـن سیاسـت و
شرافت نسبت و بهره مندی از لذایذ حیات و امثال اینها بود. ( همان ، ص 207 )
4 – 2 – 6 – شعر سیاسی در دوره عباسی
در دوره عباسی یک نوع شکوفایی در زمینه های اجتماعی ، فرهنـگی و ادبـی به دلـیل زنـدگی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شهرنشینی ، گسترش افق خیال ، انتقال از بادیه به شهر ، ترجمه کتابهای فلسفی و منطقی از « یونان » و سرزمینهای دیگر ایجاد شد که در نتیجه آن ذهن شعرا پویاتر شد و فکر خود را مشغول سرودن شعر کردند :
در دوره عباسی ها یک نوع ادبیات با عنوان « ادبیات اقلیـمی » به وجـود آمـد ، در ایـن عرصـه
ادبیات هر سرزمین با سرزمین دیگر فرق داشت اما اساس آنها یکی بود. مثلاً : در « حلب » به دلیل جنگهایی که « سیف الدوله حمدانی » با رومیها داشت خطبه های دینی زیاد شد ، بنابراین شاخه شاخه شده سیاست در نهضت شعر این دوران اهمیت داشت. با توجه به همه تنشهای سیاسی که در این دوران برای داعیان استقلال بود اما عرصه ادبیات و شعر قوی بود ، زیرا بیشتر این دولتهای مستقل اهل علم و ادب بودند و یا شعرا و ادبا را تشویق می کردند ، مانند : « آل بویه » که خود ادیب بودند یا دربار « سیف الدوله حمدانی » که پناه شعرایی مثل « ابوفراس حمدانی » ( 320 – 357 هـ ) و متنبی ( 303 – 354 هـ ) بود.
یـک نـوع گرایـش گستـرده تـر در شعـر دوره عبـاسی به نام « شعوبی گری » به وجـود آمـد.
« شعـوبی گری » تنها به گرایشات سیاسی توجه نداشت بلکه عواطف عموم مردم را مورد توجه قرار می داد. این گرایش « شعوبیگری » حاصل دعوای ایرانیها با عربها و ترکها و استبداد حاکم در این دوران بود ، بنابراین خلفا به شعرایی نیاز داشتند که این جنگها و دعواها را توصیف کند و در قصرها بر روی شعرا و ا

دبا باز شد. ( الزیات ، 1383 هـ . ش ، ص 182 – 183 )
4 – 2 – 7 – شعر سیاسی در دوره انحطاط
در دوره انحطاط بسیاری از عوامل که سبب تقویت شعر و تشویق شاعر بود از بین رفت. ملوک و
سلاطین غیر عرب بودند و فقط در موارد نادر شعرا را می خواستند ، دیگر از صله و پاداش خبری نبود و شعرا ناچار بودند زندگی خود را از راه صنعتگری و پیشه وری مانند قصابی ، روغن فروشی ، سرمه فروشی و … بگذرانند.
عصبیت و جوانمردی که پیش از این دوره ، انگیزه سرودن شعر بود همـه از بیـن رفـت و در آن
فضای مضطرب شور و حال باقی نماند. در این دوره سرچشمه شعر بطور کامل نخشکید و با توجه به اینکه صنایع بدیعی و الفاظ عامیانه در شعر به اوج خود رسید اما بعضی از شعرا بودند که به اغراض سیاسی هم توجه داشتند. ( الفاخوری ،1422 هـ . ش ،1380 هـ . ش ، 1/1026 – 1028 )
از مشهورترین شاعران سیاسی این دوره می توان از « ابن نباته » نام برد ، او در همه ابواب شعر
وارد شده است ، اما شکایت جایگاه ممتازی در شعر وی دارد زیرا در زمانی می زیسته که آشوب ها ، اضطراب ها ، استبداد ، زیاده روی در خونریزی ، مصادره اموال مردم و … به اوج خود رسیده بود.
( منبع پیشین ، 1/1050 )
4 – 2 – 8 – شعر سیاسی در دوره معاصر
شعر سیاسی ، شعری است که بیانگر شوق و علاقه مردم مشرق زمین به استقلال و آزادی از هر
گونه ستم و استعمار بود.
در دوره معاصر روزنامه ها نقش به سزایی را در آگاه کردن افـکار عمـومی بـه عهـده داشتـنـد و
روحیه میهن دوستی ، قومیت ، مبارزه با استبداد و عشق به آزادی خواهی را در مردم بیدار کرد. مطبوعات ، مدارس سیاری بودند که تهذیب عوام ، تنظیم افکار خواص ، انگیزش همت ها و اصلاح قلم های فاسد را به عهده گرفته بودند. اما عوامل دیگری مانند صنعت چاپ ، مجامع علمی و ادبی ، کتابخانه ها ، تئاتر و نمایش نامه ها و … در بیدار سازی افکار مردم نقش به سزایی داشتند.
دراین دوران 4 مکتب ادبی به وجود آمد :

  1. مکتب مخضرمین
  2. مکتب افراط کاران
  3. مکتب اهل ابداع
  4. مکتب واقع گرایی

( الفاخوری ، 1422 هـ . ش ، 1380 هـ . ش ، 2/39 – 40 )
4 – 2 – 8 – 1 – مکتب مخضرمین
مکتب مخضرمین به نوآوری گرایش داشت و اسـاس کـار آن ادبیـات قدیـم بـود. از پیـروان این
مکتب : « احمد شوقی » ( 1868 – 1932 م ) ، « حافظ ابراهیم » ( 1871 – 1932 م ) ، « خلیل مطران » ( 1872 – 1949 م ) و « معروف الرصافی » ( 1875 – 1945 م ) می باشند.
اما « عبدالغنی الرصافی » شاعر عراقی و از بزرگترین شعرای مکتب کلاسیک است. عضو مجلس
نمایندگان عثمانی بود که بعد از جنگ جهانی اول به عراق بازگشت. در عرصه روزنامه نگاری و سیاست دارای مناصب متعددی بود.
در سال 1930 به عنوان معاون پارلمان عراق در حرکت انقلابی کـه « رشیـد عـالی الکـیلاتی »
رهبری می کرد شرکت کرد و مجموعه اشعاری را درباره این انقلاب سرود.
« معروف الرصافی » شاعر آزادی خواهی بود که اشعـار انقـلابی سوزنـاکی را سـرود ، او در ایـن
اشعار به قضایای اجتماعی و سیاسی می پردازد. وی به قضایای وطن خود توجه می کرد ، در راه آزادی وطن خود تلاش کرد و فریب سخنان استعمار را نمی خورد. او به مسئله آزادی در برابر استعمارگران بسیار توجه کرده است. ( الفاخوری ، 1386 هـ . ش ، ص 661 )
همچنین فیتوری از جمله شاعرانی است کـه به مسـائل اجتمـاعی و سیـاسی دوره خـود توجـه
خاصی داشته و تلاش زیادی از خود نشان داده است و مردم را دعوت به آزادی نموده و آنها را به مبارزه علیه استعمارگران تشویق و ترغیب نموده است.
4 – 2 – 8 – 2 – مکتب افراط کاران
این مکتب بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد که برخورد و ارتباطش با غرب یـا بـا آمریکاییها
شدید بود و نفوذ اجانب بر آنها نیرومند و فرهنگ غیر عربی شان از فرهنگ عربی شان قوی تر ، اینان فکر ، احساس و خیال خود را از شاعران غرب به عاریت می گرفتند و الفتشان به ادبیات غرب بیشتر از ادبیات عرب بود ، این مکتب به دلیل درد و رنج هایی که بر ملت لبنان و سوریه وارد آمد رنگ رمانتیک به خود گرفت.

1 2 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 678