مقالات علمی و دانشجویی

آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو
آخرین مطالب چابکی عبارت از توانایی فائق آمدن بر چالش های غیرمنتظره برای مقابله با تهدیدات بی سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت ها می‌باشد (جعفرنژاد و شهائی،۱۳۸۶)

چابکی را می توان به صورت هم سویی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد . در چنین سازمانی، اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند (ورنادت،۱۹۹۹)[۱۹]

اولدهام و کومینکز در پژوهشی مشخص کردند که نوآوری به نگرشهای فردی، خصوصیات محیط کاری و حمایت مدیران وابسته است (یانگ و همکاران،۲۰۰۸)[۲۰] . کارکنانی که از طریق تعامل و ارتباط با همکاران و سرپرستان خود احساس توانمندی می‌کنند بیشتر احتمال می رود که رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند (ژو- ناکاتا،۲۰۰۷)[۲۱]. از طرف دیگر اگرچه ممکن است بعضی اوقات ایجاد یک ایده و ارزیابی آن در یک گروه کاری فعالیتی منفرد به حساب آید، لیکن مطالعات نشان می‌دهد دیگر اعضای گروه بر نوآوری فرد تأثیر می‌گذارند(نلسون- کویک،۲۰۰۸)[۲۲]. کیفیت روابط گروه کاری نیز می‌تواند نقش مهمی در جو نوآورانه و رفتار نوآورانه داشته باشد. گروهی که کارکنان در آن فرصت‌های مناسبی برای بیان نظرها و ایده های خود داشته باشند، برای آن ها جلساتی جهت مطلع شدن از امور برگزار شود، جلسات و فرصتهایی برای حل تنش و تعارض بین کارکنان وجود داشته باشد، بین افراد انسجام قوی، اعتماد فیمابین، و نیز روحیه کار گروهی حاکم باشد، می‌تواند یک جو نوآورانه گروهی را فراهم کند (ژانگ و سوسیک ، ۲۰۰۲)[۲۳]

از سوی دیگر در ارزیابی اثرات سطوح فردی، فرض بر این است که ارتباطات مؤثر بین گروه و اعضای آن، عاملی است که موجب بهبود عملکرد خواهد شد و شاید بتوان این تأثیر را فراتر از تأثیرات وجود ارتباط مناسب بین رهبر و پیروانش دانست. در همین راستا مطالعه کارن و همکاران (۲۰۰۹) نشان می‌دهد با توجه به تأثیرات سطوح متقاطع، ارتباطات گروه و اعضای آن، اثرات مثبتی را بر رفتارهای نوآورانه و توانایی حل مسأله افراد خواهد داشت که این اثرات فراتر از اثرات ارتباطات رهبر و کارکنان خواهد بود. افرادی که در تیم‌های کاری از سطوح کیفی ارتباطی بالایی بین خود و گروه برخوردار هستند، سطوح بالاتری از عملکرد فردی را نیز از خود نشان می‌دهند. البته میتوان عملکرد کاری را مرتبط با ارتباط فردی این اشخاص با مدیران و سبک رهبری مدیر نیز دانست (کارن و همکاران ،۲۰۰۹)[۲۴]

لزا امروزه نقش ‌گروه‌های کاری در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و بخصوص نقشی که می‌تواند در چابکی و تحولگرا بودن سازمان‌ها داشته باشد تا بتواند خودرا با تغیرات محیطی و بخصوص تغییرات جمعیتی که مورد توجه سازمان‌های بیمه ای است هماهنگ کند.

۱-۴- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

(‌نیک پور،۱۳۹۱): بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان- تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۹۱۵ نفر از کارکنان رسمی سازمان‌های دولتی شهر کرمان می‌باشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد ۳۲۲ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی می‌باشد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان بالا می‌باشد.

(جوانمردی، زنجیرچی، کرباسیان، خوبشانی، ۱۳۹۰) : شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه های عصبی RBF جهت ارتقاع پدافند غیر عامل- نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عامل مدیریت و ساختار سازمانی، مهمترین تاثیر را بر سطح چابکی سازمان دارد. همچنین شاخص های شایستگی و ‌پاسخ‌گویی‌ می‌توانند به طور پیوسته بر افزایش سطح چابکی تاثیر گذار باشند. با توجه به نمودار تحلیل عملکرد شاخص تولید و طراحی محصول به تنهایی نمی توانند سطح چابکی را به مقدار قابل توجه تغییر دهد، اما کاهش سطح این شاخص باعث کاهش سطح چابکی می شود. دو شاخص انعطاف پذیری و سرعت نیز می‌توانند تغییرات سطح چابکی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

(لحافی،۱۳۹۰): بررسی رابطه کار تیمی و چابکی سازمان مطالعه موردی بانک‌های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج- جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد ۱۱۰۰ نفر تشکیل دادند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین کار تیمی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود داشته، به گونه ای که کار تیمی بر مؤلفه‌ های چابکی سازمانی مؤثر می‌باشد.

(جلودار، ۱۳۹۰): چابکی سازمانی: سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ و انعطاف پذیری سازمانی – بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان های سنتی نمی توانند به نیاز های مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود پاسخ به موقع دهند، در وهله بعد ، این امر تداوم حیات آن ها را غیر ممکن می‌سازد. همچنین، پژوهش و بررسی منابع گوناگون نشان داده است که سازمان های یاد گیرنده و سازمان‌های مجازی از جمله سازمان‌هایی هستند که به سبب بر خورداری از ویژگی های مربوط به سازمان های چابک، بهتر و سریعتر می‌توانند خود را با محیط پیرامون خود سازگار سازند و از این طریق در صحنه قابت باقی بمانند.

(باقرزاده، جامخان، معافی مدنی، ۱۳۸۸): بررسی وضعیت قابلیت های چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران) – در این تحقیق سعی براین است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگوئی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه وجمع آوری داده ها، با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت وبه این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

(بهدانا، کاروسکی،۲۰۱۴)[۲۵]: ارتباط بین کار سازمان و چابکی نیروی کار در شرکت های تولیدی کوچک _ نتایج نشان می‌دهد که استقلال در محل کار یکی از مهم ترین پیش‌بینی های چابکی نیروی کار سازمان است. ترکیبی از خواسته های شغلی و عدم قطعیت شغل اثر قابل توجهی بر چابکی نیروی کار دارد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که روابط قوی در حال توسعه در درون سازمان و با مشتریان و تامین کنندگان عامل ترویج چابکی نیروی کار در شرکت های تولیدی کوچک است.

۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 06:09:00 ب.ظ ]
تناقض مذبور ‌به این نکته مربوط می شود که مشخص نیست چطور ممکن است تصرف ملک دیگری و یا انجام معامله با سند عادی نسبت به ملکی که قانونا”امکان صدورسند مالکیت برای آن ملک وجود ندارد موجب شود که امکان صدور سند مالکیت برای آن ملک قانونا”فراهم شود و حال آنکه از نظر منطقی چنین امری فقط می‌تواند بر مشکلات بیفزاید .

در پاسخ ‌به این سؤال که اساساً [۸۲]تصویب این مواد صحیح بوده است یا خیر؟ می‌توان چنین گفت که؛

اولاً: باید اذعان نمود تصویب مواد موصوف به جهت خلأ قانونی بوده است که احساس می‌شد و به جرئت می‌توان گفت که در یک برهه زمانی خاص، اگر این مواد به تصویب نمی‌رسید، شاید حقوق خیلی از مردم جامعه تضییع می‌گردید.

ثانیاًً: هیچ قانونی خوب یا بد مطلق نیست. یعنی هر قانونی که وضع می‌شود در کنار مزایایی که ایجاد می‌کند، معایبی را نیز به دنبال دارد که قانون مورد بحث نیز از این قاعده، مستثنا نیست.

ازجمله مزایای این قانون، می‌توان به امکان اخذ سند مالکیت برای اراضی و اعیانی که صدور سند مالکیت از طریق عادی برای آن‌ ها میسر نیست، اشاره نمود که این امر، مهیا شدن شرایط تسلیط و تثبیت مالکیت، آسایش فکری و ایجاد امنیت را در پی خواهد داشت.

اما چنان‌که بیان شد مواد مذبور در کنار این مزایا، معایب و مشکلاتی را نیز ایجاد نموده‌اند. ازجمله اینکه، تصویب این مواد موجب ازدحام دادگاه‌ها گردیده است. زیرا از یک طرف چون مطابق قانون، اسناد صادره از طریق این مواد، قابل ابطال از طریق دادگاه‌ها هستند، معترضین به دادگاه‌ها مراجعه می‌نمایند که این امر گاهی موجب تراکم پرونده ها گردیده و نتیجتاً امر رسیدگی را با مشکل مواجه می‌سازد و از طرف دیگر، چون مبنای صدور سند از طریق این مواد، تصرف است، اختلافات و درگیری‌های بین مردم تشدید شده است.

از دیگر اشکالاتی که این مواد ایجاد نموده‌اند، می‌توان عدم توجه به ضوابط شهرداری، هنگام صدور این اسناد را یادآور شد که در نتیجه طرح‌های شهری را در هم ریخته و موجب ایجاد مشکلات برای شهرداری‌ها می‌گردد.

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

برای تنظیم سند هر یک از اقسام حق انتفاع قالب‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به غیر

از موارد اذن محض و انتفاع از مباحات همیشه در برقراری حق انتفاع حداقل دو شخص وجود دارند که اولی مالک مال موضوع حق انتفاع بوده و دیگری شخص منتفع می‌باشد از جمله مسایلی که در برقراری حق انتفاع باید مشخص شود موضوع حق انتفاع می‌باشد که باید معین باشد موضوع دیگری که باید مشخص شود مسئله قبض و اقباض موضوع حق انتفاع می‌باشد همانطوریکه قبلاً توضیح داده شد طبق ماده ۴۷ ق.م قبض، شرط صحت عقد انتفاع می‌باشد، اما فوریت آن شرط نیست لذا مسئله قبض و زمان آن باید در سند مشخص گردد. مورد دیگری نیز که باید مشخص شود معوض یا مجانی بودن حق انتفاع است. در حق انتفاع به معنی خاص چون شرط عوض خلاف مقتضای ذات عقد نمی باشد لذا می توان در آن عوض قرار داد، به هر حال باید مجانی یا معوض بودن حق انتفاع از باب رفع ابهام در سند مشخص شود. مورددیگری که باید جهت رفع ابهام و اختلاف مشخص کرد قابل واگذاری بودن یا نبودن حق انتفاع به نفع ثالث می‌باشد که تصریح آن در متن سند مفید و ضروری می‌باشد. همچنین در تمامی انواع اسناد مذکور طرفین یا هر یک از آن ها می‌توانند حق فسخ (خیار فسخ) را برای خود شرط نمایند.

سند پس از تنظیم بنچاق و ثبت در دفتر جاری و امضاء طرفین به امضاء سردفتر و دفتریار دفترخانه رسیده و پس از آن سند رسمی محسوب خواهد شد مطلبی که قابل ذکر می‌باشد این است که در خصوص اسناد واگذاری حق انتفاع که مدت آن بیش از سه سال می‌باشد سردفتر مطابق مواد ۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ شمسی و مقررات ذیل ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ مکلف به تنظیم و ارسال خلاصه سند به اداره ثبت جهت ثبت در دفتر املاک می‌باشد.

بند نخست – سند عمری

طبق ماده ۴۱ ق.م «عمری» حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر (اعم از عمر خود و یا منتفع و یا شخص ثالث) برقرار می شود. ‌بنابرین‏ در تنظیم سند عمری باید مدت حق انتفاع، به عمر مشخص شود. در این نوع از سند طرف نخست را که مالک (عمری دهنده) می‌باشد «معمِر» و طرف دوم را که (منتفع) می‌باشد «معمَر» و موضوع حق انتفاع را «مورد عمری» می‌نامند و نمونه پیشنهادی برای قالب سند مذکور بشرح نمونه شماره ۱ قسمت ضمایم می‌باشد.

بند دوم – سند رقبی

طبق ماده ۴۲ ق.م «رقبی» حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ‌بنابرین‏ مشخص کردن مدت از شرایط اساسی این سند می‌باشد و به محض انقضا مدت، حق انتفاع منقضی شده و به مالک بر می‌گردد ‌در مورد حق انتفاع نیز باید مشخص شود که چه استفاده‌ای می‌تواند از مورد انتفاع بنماید. در این نوع از سند طرف نخست را مالک و طرف دوم را منتفع می‌نامند و نمونه پیشنهادی برای قالب سند مذکور بشرح نمونه شماره ۲ قسمت ضمایم می‌باشد.

بند سوم – سند سکنی

ماده ۴۳ ق.م «سکنی» یا «حق سکنی» را به حق انتفاع به صورت سکونت در مسکنی تعریف و شناسایی نموده و مدت حق انتفاع را به عمر یا مدت معین می توان مشخص کرد. فلذا این حق ممکن است به طریق عمری یا رقبی برقرار شود. ‌بنابرین‏ موضوع این نوع سند فقط حق انتفاع از مال غیر منقول جهت سکونت می‌تواند باشد و لا غیر. در این نوع سند نیز ‌بر اساس عرف دفاتر اسناد رسمی، مالک سکنی دهنده «مُسکِن» و منتفع «ساکن» و موضوع حق انتفاع «مورد سکنی» نامیده می شود. نمونه پیشنهادی برای قالب سند مذکور نیز بشرح نمونه شماره ۳ ضمایم می‌باشد.

بند چهارم – سند حبس مطلق

ماده ۴۴ ق.م در معرفی حبس مطلق بیان می‌کند: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه قبل از فوت خود رجوع کند. ‌بنابرین‏ اگر این نوع حق انتفاع به صورت عقد برقرار شود مالک هر زمان بخواهد می‌تواند رجوع کند. در این نوع از سند نیز طرف نخست را مالک و طرف دوم را منتفع می‌نامند. قالب پیشنهادی برای سند مذکور به شرح نمونه شماره ۴ قسمت ضمایم می​باشد.

بند پنجم – سند وقف

وقف کامل‌ترین صورت حق انتفاع می‌باشد و طبق ماده ۵۵ ق.م عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع.

نظر به نهاد حقوقی مستقل وقف از آن به ‌عنوان سازمان و شخص حقوقی تحت عنوان (موقوفه) یاد می‌کنند.

وقف، خود به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسیم می شود. در وقف عام، منافع بر مصالح عامه صرف و هزینه می شود اما، در وقف خاص منافع بر محصور و موارد خاص تعلق پیدا می‌کند.

نمونه هر کدام از اسناد وقف عام و خاص در قسمت پیشنهادات به ترتیب در نمونه شماره ۵ و ۶ ضمایم آورده شده است.

بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سکنی)

‌در مورد حق انتفاع، قبلاً توضیح داده شد که حق انتفاع به چند طریق قابل برقراری می‌باشد. از جمله طرقی که برای برقراری حق مذبور در قانون مدنی مقرر شده است از طریق عقد لازم به صورت مستقل (تحت عنوان عمری یا رقبی) و یا به صورت شرط ضمن عقد لازم می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:09:00 ب.ظ ]
نیل ایران به اهداف راهبردی منطقه­ای و فرامنطقه­ای

به اذعان برخی از مفسران روابط بین الملل، بعد از توافق ژنو، ایران توانسته است به بسیاری از اهداف بلند مدت، راهبردی و ژئوپولتیکی خود نایل آید. تثبیت برنامه هسته­ای صلح آمیز، حفظ استقلال سیاسی، کسب اعتبار بین‌المللی و نهادینه سازی موقعیت منطقه­ای، به تقویت مبانی و مؤلفه‌ های قدرت ملی و بین‌المللی کشورمان مدد رسانده و زمینه را برای بازیگری و ایفای نقش های برجسته تر در امور منطقه­ای و فرا منطقه­ای مساعد گردانده است. (همان، ۲۸)

تبدیل ایران به قدرت دیپلماتیک

یکی از دستاوردهای شاخص توافق ژنو، اهمیت یابی دیپلماسی و تبدیل ایران به قدرت دیپلماتیک بود. این توافق گامی مهم در ارتقا نقش و جایگاه دیپلماسی در نظام بین الملل بود.

قدرت امروزه از مؤلفه‌ ها و عناصر متنوع و متعددی تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز همزمان از بسیاری از مؤلفه‌ های قدرت مانند قدرت گفتمانی (معنایی، هنجاری و فرهنگی)، قدرت اقتصادی، قدرت ژئوپولیتیکی و قدرت نظامی برخوردار می‌باشد؛ اما به نظر می‌رسد در حال حاضر قدرت دیپلماتیک هم به یکی از مشخصه‌ های قدرت ملی کشورمان تبدیل شده است. تبدیل امکان دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی به مبنای قدرت یابی و تقویت حضور، اعتبار و اقتدار جهانی کشورمان را نشان داد که دیپلماسی هم در کنار سایر منابع سنتی می‌تواند یکی از منابع مهم قدرت ملی در نظام بین الملل را تشکیل دهد.

سیاست خارجی، از مهمترین حوزه های سیاست گذاری در هر کشوری محسوب شده واز اهمیت و نقش حیاتی در سرنوشت کشورها و حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی و منزلت و اعتبار بین‌المللی در پیشبرد اهداف و برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. به نظر می‌رسد سیاست خارجی و دیپلماسی کشورمان از سرمایه ارزشمندی برای تثبیت و نهادینه سازی موقعیت منطقه­ای و فرامنطقه­ای ایران برخوردار شده است. قدرت دیپلماتیک به عنوان یکی از نمادهای الگوی ایرانی و یا نگاه ایرانی به سیاست بین الملل و منطقه­ای می‌تواند در تعیین جهت و شکل­دهی به ساختارهای ذهنی و ایجاد فضاهای منطقه­ای و بین‌المللی مناسب و مطلوب به تداوم قدرت یابی منطقه­ای و نقش آفرینی جهانی کشورمان مدد رساند. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۱۹)

باز تعریف تصویر بین‌المللی ایران

نقش تصویرهاو برداشت های ذهنی در روابط میان کشورها موضوع مهم است که در ادبیات سیاست بین الملل معاصر بیش از پیش در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تصویرها و دریافت ها در نوع نگاه کشورها به یکدیگر و ارزیابی نیت ها و رفتارها و نیز شکل دهی به سمت و سوی مواجهه میان واحدهای سیاسی، اثر گذار می‌باشد. تصویر با واقعیت عینی تفاوت داشته و یا واقعیت را واژگونه جلوه می‌دهد؛ اما نقش مهمی در میزان اعتبار و منزلت کشورها بر عهده دارد. به همین جهت در بسیاری از موارد تصویر و دریافت دیگران از یک کشور جایگزین واقعیت می شود. (طباطبایی، ۱۳۸۶، ۲۷۴).

در سال‌های گذشته، مخالفان و رقبای کشورمان در عرصه های منطقه­ای و بین‌المللی، تلاش وافری انجام دادند تا با تصویرسازی غیر واقعی، مخدوش، منفی و نامطلوب از ایران، واقعیت ها را در سایه قرار داده و امکان پیشبرد اهداف و تامین منافع خود را فراهم آورند. به نظر می‌رسد فضای پدید آمده پس از مذاکرات هسته­ای توانسته است تا حدودی ادبیات ضد ایرانی موجود را تحت الشعاع قرار دهد. (پیشین، ۲۲۰)

افول نسبی امنیتی سازی ایران

با توجه به تعارض های هویتی قدرت های غربی با کشورمان به نظر می‌رسد طرح های امنیتی سازی ایران معنا و نقش هویتی داشته است. در ادبیات روابط بین الملل هم موضوع «غیریت سازی» و تبدیل دیگر کشورها به «رقیب هویتی» و یا «دگر هویتی» مبحث رایجی است. غیریت سازی نوعی فرایند هویت سازی ‌یک‌سویه و تک گفتاری و منفی محسوب می شود که هویت «خود»را در نفی و یا تهدید انگاری و یا امنیتی سازی هویت «دیگری» جستجو می کند. بدیهی است هدف از این نوع هویت سازی، معرفی مثبت از هویت «خود» و توصیف «رقیب» دیگر در قالب های منفی، ‌یک‌سویه و تهدید گرانه به عنوان مفری برای وحدت بخشی به جهان غرب و در سایه قراردادن تنوع، کثرت، تفاوت و تمایز و اختلافات موجود آن بوده است.

«امنیتی سازی» دیگر واحدهای سیاسی، حوزه های تمدنی و جغرافیایی و قدرت های غیرغربی هم ادامه همین نگرش و سنت هویتی تلقی می شود. امنیتی سازی فرآیندی است که به میانجی آن «دیگری» یعنی رقیب به عنوان تهدید وجودی تعریف می شود بازنمایی «رقیب» و «دیگری» به عنوان تهدید وجودی یکی از رویه هایی است که زمینه مشروعیت یابی تدابیر قهرآمیز را فراهم می آورد. در خلأ هویتی دوران پس از پایان جنگ سرد، قدرت­های غربی تلاش نمودند تا به موازات تعریف ایران به عنوان یکی از رقیب های هویتی خود، به امنیتی سازی کشورمان هم بپردازند.

تهدید انگاری ایران و امنیتی سازی چهره بین‌المللی کشورمان، مهمترین سیاست مشترک آمریکا، غرب و بازیگران منطقه­ای حامی آن ها در سال های گذشته بوده است. تصویر سازی نامطلوب از ایران و تبدیل کشورمان به عامل تهدید صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان، موضوعی بودکه این طیف از آن برای مشرعیت بخشیدن به مواضع و رفتارهای خودعلیه ایران، بهره برداری نمودند. لذا برنامه هسته­ای ایران به مظهر و نماد این تلاش های منفی و دامن زدن به نگرانی های تصنعی تبدیل شد.

حال به نظر می‌رسد در حال حاضر و در سایه توافق ژنو، موضوع امنیتی سازی و تهدید جلو دادن کشورمان دستخوش تحول گردیده است. (حسینی، ۱۳۸۶، ۹۴)

چشم انداز مثبت قدرت یابی اقتصادی

ایران همان‌ طور که در جغرافیای سیاسی از موقعیت ممتازی برخوردار است، در جغرافیای اقتصادی جهان نیز دارای ظرفیت های کم نظیری است. کشورمان به میانجی موقعیت جغرافیایی خود، پل ارتباطی طبیعی آسیای غربی با آسیای شرقی و اروپا به شمار می‌آید. پیوندهای دینی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی از یکسو و وزنه جمعیتی، منابع انرژی، سواحل طولانی، جمهوری اسلامی ایران را به شریک طبیعی کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان تبدیل نموده است. ایران در مقام یکی از تولید کنندگان عمده نفت وگاز از جمله قدرت های تراز اول جهانی در عرصه انرژی محسوب می شود که در نظم بین الملل اقتصادی آینده از نقش شاخصی در تعاملات جهانی انرژی برخوردار خواهد شد. موقعیت و امتیازات ژئواکونومیک ایران در همه مناطق پیرامونی هم امکان های در خور توجهی به کشورمان بخشیده است. با توجه به اینکه در دوران گذار نظام بین الملل، اقتصاد ماهیت ژئوپولتیک یافته و به یکی از مؤلفه‌ های تعیین کننده قدرت یابی کشورها تبدیل شده است، هدف تحریم های اقتصادی کشورمان، لطمه زدن به روند توسعه اقتصادی و محروم شدن از این مؤلفه‌ قدرت به مدد تخلیه ظرفیت های استراتژیک، اقتصادی، صنعتی و تجاری بود. اما توافق ژنو توانست اعتبار و فلسفه وجودی تحریم های اقتصادی را با بحران جدید مواجه ساخته است و لذا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در پرتو شرایط نو ظهور می‌تواند به موازات برخورداری از سایر مؤلفه‌ های مهم قدرت ملی به عنوان قدرت شاخص در اقتصاد بین الملل و بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان به مرکز انرژی، کانون تجاری و محور صنعتی و علمی تبدیل شود. ( دریایی، ۱۳۹۲، ۲۲۲)

شناسایی قدرت منطقه­ای ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:09:00 ب.ظ ]
امین بیدختی و روحی پور (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان «تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتل داری استان سمنان»، تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان درآمد و میزان تحصیلات ۱۶۸ نفر از مهمانان هتل های سه ستاره به بالای استان سمنان را بر انتظارات آن ها از کیفیت خدمات مورد بررسی قرار داده است. برای سنجش کیفیت خدمات از شاخص لادجسرو استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که سن، تنها ویژگی جمعیت شناختی است که بر انتظارات مشتریان از پنج بعد کیفیت خدمات تاثیر می‌گذارد و ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت، وضعیت تاهل، میزان درآمد و میزان تحصیلات هیچ تاثیری بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات نمی گذارد.

حمیدی زاده و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «طراحی یک مدل چند وجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران»، نتایج نشان داد که کیفیت خدمات، تاثیر مثبت و معنادار بر ارزش ادراک شده و رضایت مشتری دارد. انتظارات مشتریان بر ارزش دریافت شده و رضایت مشتری بی تاثیر است، ولی ارزش ادراک شده بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت مشتری بر اعتماد و وفاداری او تاثیر مثبت و معنادار و بر شکایات او تاثیر منفی و معنادار دارد. شکایات مشتریان بر وفاداری آن ها، اعتماد مشتری بر هزینه جابه جایی بر وفاداری مشتریان تاثیر منفی داشته است. علی‌رغم آنکه اعتماد با وفاداری مشتری رابطه دارد، نتوانسته است تاثیر مثبتی بر آن داشته باشد و در پایان، تصویر ذهنی، تاثیر مثبت و معنادار بر وفاداری مشتریان داشته است.

رحیمی و اسدی (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی و روابط دوستانه ارائه دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان»، اثر متغیرهای برون گرایی، معاشرت پذیری، ثبات احساس و اشتیاق به تجارب جدید و هم چنین تأثیر روابط دوستانه بر رضایت و مراجعه دوباره مشتری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای برونگرایی و معاشرت پذیری بر روابط دوستانه، روابط دوستانه بر رضایتمندی و مراجعه دوباره مشتری، رضایتمندی بر مراجعه دوباره تأثیر مثبت و معناداری داشته اند، اما تأثیر معناداری ثبات احساس و اشتیاق به تجارب جدید بر روابط دوستانه رد شدند.

شاهین و صالح زاده (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان «طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها با بهره گرفتن از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی»، بعد از جمع‌ آوری داده ها، نیازهای مشتریان به وسیله مدل کانو طبقه بندی و در ادامه به وسیله قوانین انجمنی، ارتباط میان ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و نتایج حاصل شده از مدل کانو، مشخص شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان به طور آشکاری بر نوع نیازهای آن ها تأثیر گذاشته است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به شکل مؤثّری در تدوین استراتژی های بازاریابی به منظور جلب رضایت مشتریان و هم چنین در بخش بندی بازار استفاده شود.

قره چه و دابوئیان (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان «وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی»، برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شده است. داده ها از یک نمونه آماری متشکل از ۳۰۳ نفر از کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه و شهروند و ۳۵۶ نفر از مشتریان مراجعه کننده ‌به این دو فروشگاه زنجیره ای جمع‌ آوری شده است. در این پژوهش، چهار فرضیه مطرح و برای آزمون آن ها از آزمون همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری، قویاً به هم وابسته اند. هم چنین بین وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات، کیفیت خدمات و رضایت مشتری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

ساعی ارسی و خسروی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثّر بر رضایت مندی بیمه شدگان اصلی، از حمایت ها و خدمات بیمه ای و درمانی (مطالعه موردی تأمین اجتماعی شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۸۹)» نشان دادند که اوّلین عامل تأثیر گذار (بیشترین ضریب) متعلّق به عامل سن می‌باشد، که رضایت مندی افراد مسن از افراد جوان بیشتر بود (متغیر سن، ۵۱/۰)، رضایت متأهّلین بالاتر از افراد مجرد (متغیر تأهّل، ۲۶/۰)، نحوه برخورد کارکنان با بیمه شدگان (۲۱/۰)، متغیر آگاهی هم در حدود ۱۴/۰ بود. نوع بیمه به میزان ۰۸/۰ تأثیر داشت. به طوری که استفاده کنندگان از بیمه اختیاری، رضایت بالاتری، نسبت به بیمه اجباری دارند. هم چنین نتایج نشان داد که سهولت دسترسی به خدمات در حد ۰۵/۰ مؤثّر می‌باشد. در مجموع میزان رضایت افراد تحت پوشش از خدمات بیمه ای و درمانی در حد متوسط رو به پایین، مشاهده گردید.

خدایاری فرد (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان «سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران و ارائه الگوی مداخله روانشناختی به منظور ارتقای آن»، با مدنظر قرار دادن مداخله های روانشناختی به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان صادرات ایران و رضایت مشتریان و نیز شناسایی عوامل مؤثّر بر رضایت شغلی کارکنان بانک انجام شد. ‌به این منظور دو پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویژه کارکنان بانک و رضایت مشتریان تهیّه و تدوین شد. یافته ها نشان داد که نمره های رضایتمندی شغلی در سه مؤلّفه مهم روابط با همکاران و مشتری، روابط با سرپرست و منزلت، مسئولیت و احترام شغلی آنان به طور معنی داری پس از پایان مداخله افزایش یافت. این در حالی بود که نمره های گروه گواه در هر سه مؤلّفه مذکور و نیز چهار مؤلّفه دیگر(تأمین نیازهای مادی و معنوی، ماهیت کار، عوامل محیطی کار و جو سازمانی) کاهش داشت. تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه رضایت مشتری ضمن تأیید ساختار نظری اولیه، چهار عامل را در تأمین رضایت مشتریان مهم نشان داد، که عبارتند از: رضایت از کارکنان و فرایندها، رضایت از محیط فیزیکی، موانع تجهیزاتی خدمت رسانی و موانع انسانی خدمت رسانی. میزان رضایت رضایت مشتریان بانک صادرات در حد خوب و مطلوب بود.

۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:09:00 ب.ظ ]
تسلط بر موقعیت[۳۵]: پارسونز (۲۰۰۲) بیان کرد که مشتریان می‌توانند تصمیم بگیرند محصولات را ببینند هنگامی که آن را سفارش می‌دهند و هنگامی که آن را دریافت می‌کنند در خرید برخط، خریداران اینترنتی سطوح متفاوتی از کنترل وموقعیت را دارا می‌باشند . به طور خلاصه تسلط به وجود آمده از خرید فیزیکی یا اینترنتی از منابع متفاوتی ناشی می شود. این تسلط، در خرید فیزیکی از افراد فروشنده و در خرید اینترنتی از کنترل بر فناوری به وجود می‌آید (پویی لایی و همکاران،۲۰۰۷، ص ۷۷۸).

تمایل به جست و جو [۳۶]: جمیس زوسکی[۳۷] (۱۹۹۸) رفتار جست و جو را به رفتار اکتشاف محور و هدف محور طبقه بندی می‌کند. مشتریان هدف محور در ذهن خود برنامه خرید دارند ‌به این معنی که هدف آن ها از جست و جو، جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد محصولاتی است که قصد خرید آن ها را دارند. از سوی دیگر مشتریان اکتشاف محور لزوماًً برنامه ای برای خرید در ذهن ندارند، و هدف شان از جست و جو تنها باز کردن پنجره فروشگاه مجازی می‌باشد. رفتار جست و جو روی اینترنت شبیه فروشگاه­های فیزیکی است ‌به این معنی که ممکن است مشتریان فعالیت جست و جو را با هدف یا بدون هدف مشخصی انجام دهند.

وا‍‍ژگان کلیدی تحقیق به وسیله پرسشنامه استاندارد اندازه گیری می‌شوند این در حالی است که با توجه به ادبیات تحقیق ممکن است تغییراتی اعمال شود.

۱-۷٫ روش شناسی تحقیق

۱-۷-۱٫ از نظر هدف:

تحقیقات ‌کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول وفنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­ گیرند (خاکی، ۸۶، ص۲۰۲). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه خاص است. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی می‌باشد.

۱-۷-۲٫ از نظر روش:

این پژوهش از نظر روش، در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی است، زیرا عناصر و متغیر های پژوهش و نحوه ارتباط میان آن ها را در چارچشبکه مشخص توصیف نموده است. تحقیق توصیفی، شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه، یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد. اطلاعات توصیفی معمولاً ازطریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع‌ آوری می‌شوند (خاکی، ۱۳۸۶، ص۲۰۲).

۱-۸٫ مدل مفهومی تحقیق

تمایل به جستجو

ایده

انگیزه سودمندی گرایی

اجتماعی نبودن

اجتماعی بودن

ماجراجویی

تسلط بر موقعیت

ارزش

خدمت یا محصول سفارشی

دسترسی به اطلاعات

انتخاب

راحتی

صرفه جویی در هزینه

انگیزه لذت گرایی

تمایل خرید

۱-۹٫ جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق دانشجویان رشته‌های مدیریت دانشگاه ­های شاهد، تهران و شریف می‌باشند. این جامعه آماری ‌به این دلیل انتخاب شده است نگرش های دانشجویان محیط­های گوناگون دانشگاهی در جامعه آماری تحقیق وجود داشته باشد و نتایج از قابلیت تعمیم بیشتری برخوردار باشد.

۱-۱۰٫ ابزارهای گردآوری داده ها

چون ترجمه و معادل­سازی باعث تغییرات هرچند اندک در پرسشنامه شده است از نظر متخصصین و خبرگان استفاده شد.

پایایی پرسشنامه نیز به روش سازگاری درونی و با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.

۱-۱۱٫ قلمرو تحقیق

الف-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق به طور اعم تجارت الکترونیک و به طور اخص عوامل انگیزشی مرتبط با خرید اینترنتی از دو دیدگاه سودمند گرایی و لذت گرایی می‌باشد.

ب-قلمرو زمانی: این تحقیق در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ انجام شده است.

ج- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه های دولتی تهران، شریف و شاهد در شهر تهران می‌باشد.

فصل دوم

« مبانی نظری

و

پیشینه­ تحقیق»

۲-۱٫ مقدمه

در دو دهه اخیر با ظهور فناوری ­های جدید و دستیابی همگان به شبکه ارتباطی اینترنت تحولاتی در ارتباطات، توانایی‌های خرید و فروش، روش­های تولید، توزیع و ساختار تشکیلاتی شرکت­ها ایجاد شده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت­ها و دولت­­ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت­ها با یکدیگر، افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاًً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات اینترنتی از طریق بهره­ گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حال حرکت است. خریدهای اینترنتی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه­ ها شبکههره برداری از فرصت­های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است (چافی،۲۰۰۴، ص۲۸۶)..

۲-۲٫ تجارت الکترونیک

در اقتصاد دیجیتال و عصر اطلاعات به کارگیری فناوری­هایی مانند شبکه­ های رایانه­ای و بویژه اینترنت در راستای انجام فعالیت­های تجاری، خصوصاًً خرید و فروش کالاها و خدمات گسترش روزافزونی پیدا ‌کرده‌است. تجارت الکترونیک اقتصاد جامعه را متحول کرده و مزایای فراوانی برای سازمان­ها، مشتریان و جامعه در بر دارد. از طرف دیگر این پدیده با فراهم آوردن امکان کار در منزل و یا ایجاد امکان خرید در منزل، باعث کاهش تعداد مسافرت­ها و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی کمتر و در یک کلام افزایش سطح استاندارد زندگی مردم شده است

تاریخچه تجارت الکترونیک بیشتر به تعریفی که از آن می شود بستگی دارد. عده­ای اعتقاد دارند اولین داد و ستدی که توسط تلفن و فاکس انجام گرفت، اولین داد وستد الکترونیکی بوده است. در اواخر دهه ۱۹۶۰مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت، و متعاقباً در سال۱۹۹۴ دروازه ­های پست الکترونیک بر روی دانشگاه­ها گشوده شد و از سال ۱۹۹۸ به بعد بسیاری از شرکت­ها برای فروش محصولات خود از اینترنت بهره گرفتند.

در ابتدای دهه ۱۹۸۰ تجارت الکترونیک بین شرکت­های تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان، فناوری ­های انتقال الکترونیکی پیام مانند تبادل الکترونیکی داده ­ها و پست الکترونیک، به طور وسیعی بین شرکت­های تجاری به کار گرفته شدند. در اوایل۱۹۹۰ اینترنت جنبه تجاری بخود گرفت و به دنبال رشد سریع آن، اصطلاح تجارت الکترونیک ابداع شد، و سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیک به سرعت گسترش یافتند. کاربرد و توسعه جهانی اینترنت، با ظهور شبکه جهان­گستر شروع شد. شبکه جهان­گستر باعث شد که تجارت الکترونیک تبدیل به یکی از راه­های ارزان وکم هزینه برای انجام فعالیت­های تجاری شود، و پس از مدتی تنوع بسیار وسیعی ازفعالیت­های تجاری را پوشش داد، (یزدان پناه، ۱۳۸۴، ص۱۴).

۲-۲-۱٫ تعریف تجارت الکترونیک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:09:00 ب.ظ ]