مقالات علمی و دانشجویی

با توجه به نتیجه آزمون KS هر متغیری که سطح معنی داری آن بیشتر از ۵ درصد باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود، ولی اگر کمتر از ۵ درصد باشد H0 یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود. اکنون با توجه به توضیحات بالا و خروجی آزمون نتیجه می گیریم متغیر تمامی متغیرها به علت بزرگ بودن سطح معنی داری از ۵ درصد دارای توزیع نرمال می‌باشند.

آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان

  • یادگیری تیمی بر موفقیت توسعه محصول جدید تاثیر مثبتی دارد.

 • نوع دانش بر موفقیت توسعه محصول جدید تاثیر مثبتی دارد.

.

گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند.رگرسیون چندگانه،تاثیر هم زمان و خطی دو یا چند متغیر را روی متغیر وابسته اندازه می‌گیرد.

جدول زیر خلاصه مدل را نشان می‌دهد. مقدار ضریب همبستگی® بین متغیرهای ۰٫۶۳۲ می‌باشد که نشان می‌دهد بین مجموعه متغیرهای متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق موفقیت توسعه محصول جدید همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده [۱۰۷] که برابر با ۰٫۴۲۱ است، نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از کل تغییرات میزان موفقیت توسعه محصول جدید وابسته به ۲ متغیر مستقل ذکر شده در این معادله است. به عبارت دیگر، مجموعه متغیرهای مستقل، نزدیک به ۴۲ درصد از واریانس متغیر موفقیت توسعه محصول جدید را پیش‌بینی می‌کنند.

با توجه به معنی داری مقدار آزمون F (17.216) در سطح خطای کوچک تر از ۰٫۰۵ می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از ۲ متغیر مستقل و یک متغیر وابسته (موفقیت توسعه محصول جدید) مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات موفقیت توسعه محصول جدید را تبیین کنند.

جدول شماره ۴-۷ : تحلیل واریانس

جدول بعدی نتایج مربوط به میزان تاثیر هر متغیر در مدل و همچنین میزان همبستگی بین متغیرهای را نشان می‌دهد. ضرایب تاثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می‌دهد. در این بخش، تفسیر ضرایب رگرسیونی ‌بر اساس ضریب بتا(Beta) انجام می‌گیرد. زیرا این آماره نشان دهنده ضریب رگرسیونی استاندارد شده هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تحقیق می‌باشد. ‌بنابرین‏، می‌توانیم با بهره گرفتن از آن، سهم نسبی هر متغیر مستقل در مدل را مشخص کنیم. مقایسه متغیرها نشان می‌دهد که:

اولاً، تاثیر دو متغیر یادگیری تیمی، نوع دانش بر موفقیت توسعه محصول جدید معنی دار است.

ثانیاًً، متغیرهای یادگیری تیمی و نوع دانش به ترتیب یادگیری تیمی با ضریب رگرسیونی ۰٫۴۶۳، و نوع دانش با ضریب ۰٫۳۵۱ به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر موفقیت توسعه محصول جدید داشته اند. در این جا، برای تفسیر ضرایب رگرسیونی می توان چنین بیان کرد. ‌در مورد متغیر” یادگیری تیمی ” ، نتیجه را می توان بدین شکل تفسیر نمود که

  1. Holistic perspective ↑

  1. collectives ↑

  1. entity ↑

  1. As whole entities ↑

  1. Knowledge acquisition ↑

  1. information dissemination ↑

  1. information interpretation ↑

  1. Organizational memory ↑

  1. direction ↑

  1. intensity ↑

  1. congenitally ↑

  1. experimentally ↑

  1. vicariously ↑

  1. Grafting and scanning ↑

  1. Searching and noticing ↑

  1. Inherited knowledge ↑

  1. Organizational experiments ↑

  1. Organizational self-appraisals ↑

  1. Experimenting organizations ↑

  1. Unintentional or unsystematic learning ↑

  1. Experience-based learning curves ↑

  1. Corporate intelligence ↑

  1. benchmarking ↑

  1. Joint ventures ↑

  1. Education and training ↑

  1. scanning ↑

  1. Focused research ↑

  1. Performance monitoring ↑

  1. High vigilance ↑

  1. maintenance ↑

  1. passiveness ↑

  1. Cognitive maps ↑

  1. Richness of media ↑

  1. Information load ↑

  1. unlearning ↑

  1. Mental models ↑

  1. Dominant logics ↑

  1. Administrative innovation ↑

  1. Technical innovation ↑

  1. Incremental innovation ↑

  1. Radical innovation ↑

  1. initiation ↑

  1. implementation ↑

  1. Adoption of innovation ↑

  1. diffusion of innovation ↑

  1. innovating ↑

  1. innovativeness ↑

  1. specialization ↑

  1. Functional differentiation ↑

  1. professionalism ↑

  1. formalization ↑

  1. Administrative intensity (ratio) ↑

  1. slack ↑

  1. Product and process innovation ↑

  1. Dual- core ↑

  1. variation ↑

  1. reorientation ↑

  1. routine ↑

  1. nonroutine ↑

  1. ultimate ↑

  1. instrumental ↑

  1. Explorative ↑

  1. Exploitive ↑

  1. Resource base view ↑

  1. embedded ↑

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو
آخرین مطالب مسائل و مشکلات در فاز تحلیل کارکرد

  • عدم تعریف صحیح کارکردها

  • به‌کارگیری نادرست نمودار تکنیک سیستم تحلیل کارکردی[۳۰]

  • عدم تجزیه درست مسئله به مؤلفه‌های تشکیل­دهنده آن

  • عدم تخصیص صحیح هزینه­ ها به کارکردها

  • عدم دسته­بندی صحیح کارکردهای شناسایی‌شده

  • بالا بودن تعداد کارکردها به دلیل پیچیده بودن پروژه

  • عدم آشنایی کافی اعضای تیم از تحلیل کارکردها

  • عدم ثبت صحیح کارکردها

  • عدم تعریف صحیح شاخص ارزش کارکردها

  • عدم مشارکت جمعی در بررسی عملکردها و اصلاح و بازنگری مجدد عملکردها

 • استفاده نادرست ماتریس(عملکرد-هزینه) به خاطر نداشتن اطلاعات مناسب و کمبود تجربه و آموزش و مهارت تخصصی

فاز خلاقیت

ارائه و پیشنهاد تعداد زیادی گزینه برای تحقق کارکردهای انتخاب‌شده، هدف مرحله خلاقیت است. تلاش­ های خلاقانه بدون محدودیت­های ناشی از عادت­ها، سنت­ها، گرایش­های منفی، محدودیت­های فرضی و یا معیارهای از پیش تعیین­شده انجام می­شوند. در این مرحله نباید هیچ­گونه قضاوت و یا بحثی بر روی گزینه­ ها انجام شود.

برای موفقیت در مرحله خلاقیت لازم است دو نکته کلیدی موردتوجه قرار گیرند:

  • هدف مرحله خلاقیت یافتن راه ­هایی برای تحقق کارکردهای انتخابی است و نه یافتن راه ­هایی برای طراحی محصول یا خدمات

 • خلاقیت فرآیندی ذهنی است که در آن تجربه ­های گذشته برای ایجاد ترکیب­های جدید با یکدیگر تلفیق می­شوند. هدف خلق چنین ترکیب­هایی یافتن راهی برای تحقق کارکردها با کمترین هزینه کل و کارایی بهتر نسبت به راه­های اولیه ‌می‌باشد

دو اصل برای موفقیت در فاز خلاقیت را باید مدنظر قرارداد:

  • در این فاز، هدف ایجاد و ارائه راه­های مختلف برای طراحی مجدد نیست، بلکه هدف تغییر و توسعه راه ­حل­های تحقق کارکردهای منتخب است. در واقع نتیجه فاز خلاقیت در یک کارگاه ارزش می ­تواند طیف وسیعی از ایده­ ها را شامل گردد

 • خلاقیت فرآیندی ذهنی است که در آن تجربه ­های قبلی باهم ترکیب‌شده و ترکیب جدیدی را حاصل می­ کند. هدف، ایجاد و ارائه ترکیب­های جدیدی است که تحقق کارکردهای موردنظر را با کمترین هزینه و همچنین بهبود کارایی نسبت به قبل، میسر نمایند

مسائل و مشکلات در فاز خلاقیت

  • ایده پردازی بدون در نظر گرفتن کارکردهای منتخب

  • عدم پرداختن ایده پردازی برای تمام کارکردهای منتخب

  • ایده پردازی نادرست به دلیل عدم تعریف صحیح مسئله

  • وجود موانع فرهنگی، محیطی، عاطفی، ذهنی برای ایده پردازی

  • دور ریخته شدن ایده های خوب در غربال اولیه

  • عدم ثبت تمام ایده های ارائه شده برای کارکردها

 • عدم دسته­بندی صحیح ایده های ارائه شده برای کارکردها

فاز ارزیابی(قضاوت)

هدف مرحله ارزیابی، ترکیب ایده­ ها و مفاهیم ارائه ­شده در مرحله خلاقیت و انتخاب راهکار امکان­ پذیر، برای بررسی و توسعه است. برحسب معیارهای تعریف­شده در مرحله مقدماتی، ایده­ ها وزن دهی و رتبه ­بندی می­شوند. گام­های اساسی این مرحله عبارتنداز:

  • حذف ایده های غیرممکن و بی­پایه

  • دسته­بندی ایده­ ها، نمونه این دسته‌بندی عبارتنداز: الکتریکی، مکانیکی و غیره

  • مامورنمودن عضو پیشنهاددهنده یا هر یک از اعضای دیگر گروه برای دفاع از هر ایده در بحث­ها و ارزیابی­های بعدی

  • تهیه فهرستی از مزایا و معایب هر ایده

  • به کمک روش­هایی مانند ارزیابی عددی و یا اجماع اعضای گروه، برتری ایده های هر دسته تعیین و بر همان مبنا ایده­ ها رتبه ­بندی می­شوند

 • انتخاب ایده های مناسب برای توسعه

فاز توسعه

هدف از مرحله توسعه در برنامه کار مطالعات مهندسی ارزش، گردآوری اطلاعات تکمیلی، تجزیه‌و تحلیل همه­جانبه مناسب­ترین گزینه­ ها و درنهایت انجام طراحی­های اولیه و برآورد هزینه است که پذیرش و اجرای پروژه را تضمین خواهد نمود. در این مرحله هر یک از گزینه­ ها به صورت یک پیشنهاد مهندسی ارزش تنظیم می­شوند که علاوه بر خود پیشنهاد شامل برآورد هزینه­ های دوره عمر مفید­، بررسی تطابق با کارکردها، تأثیر بر برنامه زمان­بندی­، ویژگی­های فنی­، ارزیابی ریسک و سایر ملاحظات مرتبط است.

گام­های اجرایی این مرحله عبارتنداز:

  • انتخاب گزینه دارای بالاترین رتبه، انجام تحلیل سودمندی و تعیین نیازهای اجرایی با در نظر گرفتن هزینه­ های اولیه سرمایه ­گذاری­، هزینه­ های اجرا، هزینه­ های دوره عمر، ریسک و عدم قطعیت

 • گردآوری اطلاعات فنی برای هر گزینه پیشنهادی مجموعه اطلاعات فنی، این اطلاعات شامل موارد زیر است:

  1. تشریح طرح اولیه و گزینه پیشنهادی

  1. نقشه­های کلی و مقدماتی طرح اولیه و گزینه پیشنهادی

  1. داده ­های مربوط به هزینه و کارایی، به­گونه ­ای که به‌وضوح نشان­دهنده تفاوت میان طرح اولیه و گزینه پیشنهاد باشد

  1. تغییرات اعمال‌شده در برنامه زمانی طرح اولیه

 1. تهیه برنامه زمانی اجرایی که شامل برنامه اجرایی تمام فعالیت­ها باشد

فاز ارائه

هدف از این مرحله تشریح تغییرهای پیشنهادی در پروژه و آگاه نمودن کارفرمای پروژه از نتایج حاصل از اعمال این تغییرهاست. در این مرحله مواردی مانند محدوده مطالعات مهندسی ارزش، کیفیت موردنظر، معیارهای ارزیابی، کارکردهای پایه و جایگزین و نیز چگونگی اجرای راهکارهای جایگزین ارائه می­ شود. رهبر گروه باید در این مرحله اطمینان یابد که تمامی جنبه­ های مرتبط با پروژه برای افراد، به­ طور کامل روشن‌شده است و این افراد نسبت به جنبه­ های مختلف پروژه و پیشنهادهای جایگزین به درک مشترک و واحدی رسیده ­اند.

افراد آشنا با فرایند مهندسی ارزش این مرحله را دشوارترین بخش از برنامه کار می­دانند. دشواری این مرحله ریشه در تلاش­ های لازم برای انجام این مرحله دارد بلکه دلیل آن وابستگی اثربخشی تلاش­ های صورت گرفته در مراحل پیشین، به موفقیت این مرحله است. هدف اصلی در این مرحله، انگیزش رفتار مثبت در مخاطب و پیشگیری از بروز رفتارهای منفی است.

در این مرحله لازم است موارد زیر موردتوجه قرار گیرند:

  1. پیش ­بینی موانع پیش روی تصویب پیشنهادها

 1. آماده ­سازی پیشنهادها به صورت نوشتاری شامل:

  • تنظیم خلاصه مطالعات

  • پیش‌بینی سود/زیان محتمل

  • توصیه به اقدام­هایی خاص و ضروری

 • ارائه طرح اجرایی برای گزینه منتخب

 1. آماده ­سازی پیشنهادها برای ارائه شفاهی

مسائل و مشکلات فاز ارزیابی و توسعه و ارائه

  • عدم به­ کارگیری روش­های درست ارزیابی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 06:10:00 ب.ظ ]
یادگیری تیمی نوع دانش موفقیت توسعه محصول جدید N ۲۰۶ ۲۰۶ ۲۰۶ Normal Parametersa Mean ۲٫۶۹۲۲ ۲٫۸۵۶۳ ۲٫۳۹۰۲ Std. Deviation .۹۹۳۱۰ .۷۸۲۵۱ .۹۸۹۷۹ Most Extreme Differences Absolute .۲۰۷ .۱۱۰ .۱۶۶ Positive .۲۰۷ .۱۱۰ .۱۶۶ Negative -.۱۴۳ -.۰۴۸ -.۱۰۹ Kolmogorov-Smirnov Z .۷۹۱ ۱٫۸۷۹ .۹۹۹ Asymp. سطح معنی داری(دوطرفه) .۱۲۴ .۰۷۲ .۲۷۱
جدول شماره ۴-۶ : خلاصه مدل مدل R ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد دوربین واتسون ۱ ۶۳۲/۱۰ ۴۴۶/۰ ۴۲۱/ ۵۳۲۱/۰ ۸۵۶/۱
ANOVAb مدل مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مجذور F Sig.سطح معنی داری ۱ Regression ۶۱۷/۱۲ ۴ ۳۳۴/۳ ۱۷٫۲۱۶ .۰۰۰a Residual ۰۵۶/۱۹ ۲۰۲ ۵۱۱/۰ Total ۶۷۳/۳۱ ۲۰۶
 [ 06:10:00 ب.ظ ]
با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نیز تفاوت‌های زیر وجود دارد:

اولا: در پرداخت دین توسط ثالث، پرداخت کننده فقط به میزانی که به دائن پرداخت ‌کرده‌است حق مراجعه به مدیون را دارد؛ یعنی اگر دائن توانسته باشد با مبلغی کمتر از مبلغ اسمی طلب با دائن مصالحه کند دائن فقط به میزان مبلغی که پرداخت ‌کرده‌است حق مراجعه به مدیون را دارد ولی در انتقال طلب، منتقل الیه همیشه می‌تواند نسبت به کل مبلغ طلب به مدیون رجوع کند هر چند مبلغی را که پرداخت کمتر از مبلغ طلب باشد.

ثانیاً:اگر پرداخت کننده ثالث بخشی از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت کننده ثالث مقدم است. ‌بنابرین‏ اگر طلب دارای تضمیناتی باشد از محل این تضمینات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقی می ماند برای پرداخت حق پرداخت کننده اختصاص داده می شود،[۱۱۰] در حالی که در انتقال طلب وضع ‌به این منوال نمی باشد و منتقل الیه در این مورد با دائن از حقوق مساوی برخوردار است.

با وجود شباهت‌های فراوانی که بین دو نهاد حقوقی انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن وجود دارد در عمل تشخیص آن ها از یکدیگر مشکلاتی روبه رو می‌شویم؛ چون در هر دو نهاد حقوقی شخصی غیر از مدیون با دادن بدهی به طلبکار جانشین او می شود حال چگونه می‌تواند تشخیص داد که این جانشینی با پرداخت است ‌یا انتقال طلب؟

به نظر می‌رسد معیار تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی در درجه اول قصد طرفین است و دادگاه با تفسیر اراده طرفین و دلایلی را که طرفین به دادگاه ارائه نموده اند با ید قصد آن ها را کشف نماید. اما از آنجایی که کشف قصد طرفین مشکل است، ارائه معیار ضروری است:

یکی ازاین معیارها برای تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی، زمان ‌پرداخت است. همان گونه که در بالا بیان کردیم، یکی از مواردی که شخص طلبش را می فروشد، زمانی است که طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نیازمند است، در نتیجه با کسر مبلغی از آن وجه مورد نیازش را وصول کند، درحالی که اشخاص زمانی مبادرت به پرداخت دین دیگری می‌کنند که سررسید دین رسیده باشد و مدیون قادر به پرداخت دین نباشد، در این صورت مدیون نیاز به مساعدت و کمک دارد؛ پس اگر دلیلی برای تعیین و تمیز هویت این دو عمل حقوقی نباشد زمان پرداخت می‌تواند ‌به این شناسایی کمک کند.[۱۱۱]

نشانه دیگر برای تمیز این دو نهاد حقوقی می‌تواند میزان پرداخت دین باشد؛ زیرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجویی است؛ زیرا طلب را با کسر مبلغی اسمی آن به دست می آورد در حالی که در جانشینی با پرداخت هدف اصلی پرداخت کننده کمک به مدیون می‌باشد که در این صورت هر مبلغی را که پرداخت کرده باشد حق مراجعه به مدیون را دارد، ‌بنابرین‏ هر جا که مبلغ پرداختی به طلبکار کمتر از مبلغ اسمی طلب باشد، ظاهراًً عمل مذبور انتقال طلب است؛ زیرا پرداخت کننده می‌تواند به اندازه مبلغ طلب به مدیون مراجعه کند و از این مابه التفاوت سود می‌برد، ولی در جایی که این مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مذبور جانشینی با پرداخت به نظر می‌رسد.

مبحث هفتم : مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نیازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتی پیش می‌آید که بررسی حکومت این اصل را درآن موردبخصوص ایجاب می­ نماید. اصل عدم ولایت بر دیگران و نافذ نبودن اعمال فضولی در حق غیر و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها احکام بررسی مبنای جواز ایفاء تعهد دیگری و پرداخت محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص ثالث است را ضروری می کند که ذیلا به آن می پردازیم.

گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت

آیا پرداخت دین دیگری چه در قالب محکوم به یا تعهد موضوع سند اجرایی نوعی اعمال ولایت در اموال شخص مدیون محسوب می شود که اعمال ولایت بر اموال دیگری منع شده است و یا اینکه پرداخت دین دیگری بر اساس ماده۲۶۷ ق.م. قابل توجیه است؟

برخی استدلال می‌کنند که پرداخت دین توسط غیر مدیون جایز نمی باشد:

استدلال اول: زیرا پرداخت دین توسط غیر مدیون یک منتی بر مدیون وارد می شود که ممکن است مدیون راضی ‌به این منت نباشد.[۱۱۲]

استدلال دوم: در حقوق مدنی فرانسه بیان شده است اگر پرداخت دین توسط غیر مدیون را قبول داشته باشیم به استقلال قضایی مدیون لطمه وارد می‌کند[۱۱۳] به نظر می‌رسد که استقلال قضایی طریقت دارد؛ درست است که مصلحت مدیون بر این است که مالی را بدون جهت دارا شود ولی اگر مدیون صلاح و مصلحت خود را در نفی داراشدن بداند باید به او این حق را داد که اجازه رد را داشته باشد.[۱۱۴]

استدلال سوم: به نظر می‌رسد که اگر بپذیریم شخص ثالث می‌تواند بدهی مدیون را بپردازد، یک نوع اعمال ولایت است از شخص ثالث به مدیون، در حالی که در حقوق ما اصل بر عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر است ، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که می پذیرد شخص ثالث می‌تواند بدون اینکه بر دیگری ولایت پیدا کند دین او را بپردازد.

در حالی که در معانی عرفی پرداخت دین توسط غیر مدیون را اعمال ولایت بر مدیون نمی دانند، بر فرضی که آن را اعمال ولایت بر مدیون بدانیم باید آن را مشمول «مسامحات عرفیه » کنیم.

در ماده۲۶۵ ق.م. نیز بیان شده است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم ‌جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد.» همان‌ طور که در عقد ضمان و کفالت رضای مدیون اصلی شرط نیست.

عدم وجود ولایت شخص ثالث بر مدیون را می توان اینطور توجیه کرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهی مدیون را پرداخت می‌کند در این مواقع غالباً رضای مدیون وجود دارد و با وجود رضای مدیون، ایراد ولایت بر مدیون منتفی است.[۱۱۵]

در توجیه این نظر گفته شده است اراده قلبی و درونی زمانی معتبر است که اعمال آن لطمه به حقوق دیگران نرساند؛ مثلاً منتهی بر سلطه بر دیگران نشود که این سلطه بر دیگران را ولایت می‌نامند. آنچه را که شرع درباره اراده پذیرفته است عقل هم آن را تأیید می‌کند و به نظر می‌رسد که تنها منعی که وجود دارد و هم در ایقاع و هم در عقد متصور است، این است که سلطه به زیان غیر تمام نشود که این زیان را هم حقوق ‌دانان و هم فقها در قالب ولایت گنجانده اند، ولی آن ها ولایت را تشریح کرده‌اند و آن را رها نموده و برای فرار کردن از ایقاع بودن عملی می‌گویند ایقاع بودن آن مستلزم ولایت بر غیر است.[۱۱۶]

الف) اعمال اراده برای دیگری خواه به نفع او باشد یا فقط برای او باشد. مانند شرط خیار در بیع برای شخص ثالث اعمال اراده برای دیگران. در هر یک از مراحل ذیل قابل تصور است:

۱- در عقد: بایع به نفع مشتری اعمال قصد می‌کند.

۲- ایقاع: کسی که اخذ به شفعه می‌کند به نفع مشتری اعمال قصد می‌کند.

۳- غیر از عقود و ایقاع: مانند کسی که مال غیر را اداره می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:10:00 ب.ظ ]
با توجه به اینکه آئین سیک یک آئین تلفیقی از عرفان کبیر و هندوئیسم می‌باشد برخی از احکام اصلی این آئین ها را در خود دارا بوده و به برخی دیگر از این احکام اشاره نکرده است و یا اینکه در برخی از مواضع، خود قوانین جدیدی را وضع ‌کرده‌است. یکی از مسائلی که در این آئین به صورت مستقیم به آن نپرداخته اند، مسئله انحرافات جنسی همچون همجنس گرایی می‌باشد، ولی با توجه به اینکه این آئین تلفیقی از دو دین اسلام و بودیسم می‌باشد و در این دو دین، همجنس گرایی امری ناپسند و گناه محسوب می شود و همچنین با توجه به بیانه ای که سیک ها در سال ۲۰۰۵ مبنی بر حمایت از قوانین ضد همجنس گرایی صادر کرده‌اند، می توان گفت که همجنس گرایی در نزد آئین سیک یک عمل ناپسندیده به حساب می‌آید. زیرا در همان بیانیه ضد همجنس گرایی، سیک ها همجنس گرایی را یک عمل مخالف با طبیعت انسانی بیان کرده بودند.[۲۰۵]

۲٫۳٫۶٫ همجنس گرایی از دیدگاه دین زردشت

زردشت یکی از ادیان باستانی جهان محسوب می شود که چند قرن بعد از ورود آرایی ها به ایران و با شهرنشینی شدن آن ها، فرد مصلحی برخاست و ایرانیان را به آئین تازه ای دعوت کرد و آیین قبلی آن ها را از میان برداشت و خود را پیامبر و فرستاده خدای خوبی و روشنایی ها معرفی کرد و چون دارای شتری زرد رنگ بود او را زردثوشتر[۲۰۶] یا زرداشتر گفتند. مورخان درباره زمان دقیق رسالت زردشت اخلاف نظر دارند برخی از آن ها بر این باورند که زردشت ۶ هزار سال قبل از میلاد می زیست ولی قول مشهور بر این است که او در سال ۶۶۰ قبل از میلاد حضرت مسیح۷ به دنیا آمده و در سال ۶۳۰ قبل از میلاد به پیامبری مبعوث شده است. که بعد از برانگیخته شدن، به سراغ پادشاهان زمان خود رفته و آن ها را به آئین خود دعوت می کرد که آخر در سن ۷۷ سالگی در آتشکده بلخ افغانستان به دست تورانیان کشته شد.[۲۰۷]

درباره پیامبری زردشت نظریات زیادی بیان شده است ولی با توجه به برخی از احادیث شیعه این نظریه مطرح می شود که زرتشت پیامبری راستین بوده است. زیرا درباره پیامبری او از حضرت امام جعفر صادق۷ روایتی در اصول کافی نقل شده است که می فرمایند: حضرت رسول اکرم۶ پس از استقرار در مدینه به اهل مکه نامه نوشتند و آنان را به ترک بت پرستی و قبول اسلام ملزم کردند. اهالی مکه پیشنهاد جزیه را دادند ولی پیامبر۶ جزیه را مخصوص اهل کتاب دانستند که مکیان در جواب گفتند که شما از اهل هَجَر – زردشتیان- که قریه ای نزدیک مدینه هست و کافر می‌باشند نیز جزیه می گیرند که پیامبر۶ در جواب آن ها نوشته بودند که زردشتیان پیامبری داشته اند که کشته شده است و کتابی داشته اند که سوخته است که کتاب پیامبر آن ها بر روی دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود.[۲۰۸]

کتاب آسمانی زردشتتیان «اوستا» نام دارد که به معنای اساس و بنیاد و متن می‌باشد. این کتاب به گفته مورخان بیش از اوستای امروزی است که ابتدا در سینه ها مردم بود که حدوداً پس از ظهور اسلام به خط اوستایی در زمان ساسانیان نوشته شد. که اوستای موجود امروزی مشتمل بر پنج جزء است : ۱- یَسنا، که در آن سرودها و پرستش ها است و گات ها که سرودها و مناجات زردشت است. ۲- ویسپِرَد، که در آن ادعیه و نمازها است. ۳- وِندیداد، که در آن احکام شریعت زرتشت است. ۴- یَشتها، که در آن ستایش وسپاس و پرستش خدا و فرشتگان است. ۵- خورده اوستا، که در آن ادعیه و نمازها است. اساس دیانت زرتشت بر سه محور: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، قرار دارد و به همان اندازه که تأکید بر راستى و درستى شده است، به دورى از دروغ و ناپاکى نیز توصیه گردیده است. چرا که دروغ گویان را به عذاب جهنم وعده داده و راستگویان را ثواب بهشت نوید داده است. ‌بنابرین‏ اساس دین زردشت بر راستى و درستى بنا نهاده شده و نقطه ضد آن دروغ و نادرستى است.[۲۰۹]

۲٫۳٫۶٫۱٫ جایگاه غریزه جنسی و ارضای صحیح آن در دین زردشت

غریزه جنسی در میان آموزه های دین زرتشت مانند سایر ادیان دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که دین زردشت، ارضای غریزه جنسی و تعدیل آن را در قالب نظام خانواده معرفی کرده و برای ازدواج پیروان خود و تعدیل غرایز جسمانی آن ها در قالب خانواده دستورات و احکامی را بیان ‌کرده‌است و از آنجا که در ادیان باستانی ایران مانند زردشت، زناشویی به منظور ازدیاد نفوس و پاکدامنی افراد مطرح می شود. درباره ازدواج و نحوه انجام آن در کتب مقدس زردشتیان دستورات و احکام مختلفی بیان شده است.[۲۱۰] و ازدواج را با اصطلاحاتی همچون مقدس و مبارک یاد کرده‌اند. و در برخی از موارد به بیان برتری افراد متاهل نسبت به مجرد می پردازند[۲۱۱]. لذا در گات ها که شامل ۱۷ سروده از زردشت و مهمترین و اساسی ترین بخش اوستا می‌باشد، در قسمتی ازآن، زردشت خطاب به دختر خود و با لحنی نصیحت گویانه، به مسئله ازدواج او با جاماسپ که یکی از پیروان راستین زردشت بود می پردازد و چنین می‌گوید:

« اینک تو ای پوروچستا، جوان تریت دختر زردشت، من از روی پاکی و راستی و نیک منشی، جاماسپ را که از راست کرداران و پشتیبانان آئین راستی است، جهت تو بر گزیده ام پس اکنون برو و در این باره بیندیش و خردت را راهنما قرار بده و پس از موافقت به اجرای مراسم مقدس ازدواج بپرداز.»[۲۱۲]

در دین زردشت نحوه انتخاب همسر توسط دختر بدین صورت می‌باشد که دختر باید منحصراًً با مردی ازدواج می‌کند که از سوی پدرش معرفی می شود. و اگر اختلافی میان پدر و دختر در انتخاب همسر به میان بیاید، انتخاب پدر در اولویت قرار می‌گیرد. لذا در دین زردشت عمل جنسی و ارضای صحیح آن باید در قالب ازدواج و مطرح شود و زن یا مرد حق ندارد به رابطه جنسی خارج از محدوده ازدواج دست بزند. علاوه بر انتخاب همسر، فرد می‌تواند کنیز یا کنیزانی را – با توجه به منزلت اجتماعی خویش- در اختیار داشته باشد تا علاوه بر کار برای آن ها در خانه و یا مزرعه، به برقرای رابطه جنسی با آن ها نیز بپردازند و به ارضاء و تعدیل غریزه جنسی خود بپردازند.[۲۱۳]

مسئله دیگری که در راستای ارضای صحیح غریزه جنسی در دین زردشت مطرح می شود، ازدواج با محارم و رابطه با کنیزان پدری می‌باشد؛ که علاوه بر آن می توان گفت که نشانه های از امانت دهی کنیزان به مردان دیگر جهت بهره گیری جنسی از آن ها نیز دیده می شود. به طوری که برخی از محققان همچون کریستین بارتلمه[۲۱۴] که از خاورشناسان و زبانشناسان معروف آلمانی در ابتدای قرن ۲۰ می‌باشد، در یکی از آثار خود به مسئله «‌خوی دوده» یا همان ازدواج با محارم پرداخته و نمونه های از آن را بیان می‌کند که در دین زردشت دختر ابتدا با پدر خود یا برادر خود ازدواج کرده و اگر دختر راضی به ازدواج با پدر یا برادر خود نشود باید با فردی که از سوی پدرش معرفی می شود ازدواج کند.[۲۱۵] و در کتب مقدس زردشتیان در این باره چنین آورده اند که:

«اگر دختر یا خواهر مردی به ازدواج با او رضایت و موافقت نداشته باشد، آیا مرد می‌تواند به زور آنان را زن خود کند؟»

که در جواب این سوال آذر فرنبغ فرخزاد چنین فتوا می‌دهد که:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:10:00 ب.ظ ]
  • قلتاش و همکاران(۱۳۹۰)، پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت انجام دادند. این نتایج حاصل شد : بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه ی معنادار منفی، و بین هوش هیجانی با شادکامی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد . تمامی مؤلفه های هوش هیجانی مدیران با فرسودگی شغلی آن ها رابطه ی معنادار منفی نشان داده است. دو مؤلفه خود کنترلی و مهارت های اجتماعی از میان تمامی مؤلفه های هوش هیجانی رابطه ای معنادار مثبت با شادکامی مدیران مدارس نشان داده‌اند. در میان مؤلفه های هوش هیجانی، دو مؤلفه ی هوشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی می‌توانند فرسودگی شغلی مدیران مدارس را پیش‌بینی کنند. در میان مؤلفه های هوش هیجانی، مؤلفه های مهارت اجتماعی، خودآگاهی، خودکنترلی و خودانگیزی می‌توانند شادکامی مدیران مدارس را پیش‌بینی نمایند. نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات هر سه متغیر هوش هیجانی، شادکامی و فرسودگی شغلی، در میان مدیران به طور شهودی نسبت به میانگین فرضی، پایین تر بوده است.

   • حنانی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی‌های فردی ‌تحویل‌داران بانک‌های دولتی شهر کاشان انجام دادند. مطالعه نشان داد تکرار خستگی هیجانی در ‌تحویل‌داران بانک بیشتر از سایر ابعاد فرسودگی شغلی است و اصلاح شرایط محیط کار و کاهش فشار روانی کار برای این شاغلین توصیه می‌گردد. همچنین شدت هر سه بعد فرسودگی در افراد مورد مطالعه کم می‌باشد.

  • صاحب الزمانی و همکاران(۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حمایت های اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان های روانپزشکی شهر تهران به انجام رساندند. ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده نشان داد که با افزایش میزان حمایت سرپرستار، دفعات و شدت خستگی عاطفی و با حمایت همسر، دفعات خستگی عاطفی و شدت بی تفاوتی و با حمایت خانواده، شدت خستگی عاطفی و دفعات خستگی عاطفی کاهش می‌یابد، اما بین حمایت همکار و میزان فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری وجود نداشت. با توجه به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از فرسودگی شغلی، کلیه محققین بر روش های پیشگیری از آن تأکید دارند. ‌بنابرین‏ ایجاد سیستم های حمایتی قوی در محیط کار و خارج از آن روشی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی شغلی است.

  • اسدی( ۱۳۸۲ )، در پژوهشی تحت عنوان رابطه ی بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان شرکت ایران خودرو نشان داد که عامل هوش هیجانی نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات و پراکندگی متغیر فرسودگی ایفا می‌کند و به طور کلی در حدود ۶۱ درصد از تغییرات آن را تبیین می‌کند.

  • عبدی ماسوله و همکاران (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان: مطالعه در ۲۰۰ پرستار به انجام رساندند. با توجه به ماهیت استرس زای حرفه پرستاری و شیوع بالای اختلال در سلامت روان نسبت به جمعیت عمومی و فرسودگی شغلی خصوصاًً در پرسنل جوان تر و با سابقه کم تر و وجود ارتباط قوی بین دو متغیر سلامت روان و فرسودگی شغلی، ‌بنابرین‏ جهت پیشگیری یا برطرف نمودن مشکل موجود، توجه جدی مسئولین دست اندرکار بهداشت روان دانشگاه ضروری می‌باشد.

  • رسولی (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میزان
   بهره وری در خلبانان به انجام رساندند.‌بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت بهره وری متغیری است که از استرس شغلی و فرسودگی شغلی تاثیر می پذیرد و می توان از این متغیرها به عنوان شاخص هایی در جهت پیش‌بینی بهره وری خلبانان نیروهای مسلح استفاده کرد. همچنین می توان با آموزش مهارت های لازم و فراهم آوردن امکانات شغلی میزان بهره وری افراد را افزایش داد.

  • ضرغامی و همکاران (۱۳۹۱)، مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان‌های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم به انجام رساندند. بررسی رابطه بین میزان خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در شغل پژوهشگران مشخص شد که همبستگی قوی، معنادار و مثبتی بین این دو عامل وجود دارد، ‌بنابرین‏ هر چقدر افراد توانمندی بیشتری در خلاقیت داشته اند، انگیزه آن ها برای نوآوری در مشاغل مربوطه نیز بیشتر بوده است.

  • کاظمی و همکاران(۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت) انجام دادند. تحقیق نشان داد اگرچه از میان هفت متغیر جو سازمانی (با بررسی ضرایب معنی داری برای روابط مفروض شده ) تنها تاثیر چهار متغیر تعهد سازمانی، ریسک پذیری، کار گروهی و ارتباطات سازمانی بر نوآوری تأیید شد؛ اما بین جو سازمانی و نوآوری رابطه ی همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.

 • سلیمانی دامنه و قندهاری در تحقیق با عنوان شناسایی و رتبه بندی موانع نوآوری در سازمان‌ها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) ‌به این نتیجه رسیدند که کارکنان ضعیف مهمترین مانع نوآوری می‌باشند. نتایج این تحقیق آگاهی های لازم را در رابطه با مهمترین موانع نوآوری در اختیار مدیران قرار می‌دهد و به حذف موانع نوآوری در سازمان کمک می‌کند.

۲-۴- ۲-پیشینه خارجی

  • رود و آشیل (۲۰۰۹) با عنوان « علائم فرسودگی شغلی و عملکرد بهبود خدمات (تاثیر تدابیر شغلی)» که هدف آن توسعه تحقیقات قبلی، در زمینه پیامدها و پیشامدهای فرسودگی شغلی و نیز بررسی نقش تدابیر شغلی به عنوان یک ویژگی موقعیتی شخصیتی در جهت بهبود میزان فرسودگی شغلی بود. نمونه آماری کارکنان مرکز تماس در زمینه امور بانکی در نیوزلند بودند، در این تحقیق از تعداد ۱۴ فرضیه، ۸ فرضیه پذیرفته شد و نشان داد که تدابیر شغلی نقش معناداری بر فرسودگی شغلی و عملکرد بهبود خدمات دارند.

  • تاناکودی و همکاران (۲۰۰۹) با عنوان «اثرات فرسودگی شغلی و حمایت‌های اجتماعی ناظر بر رابطه بین تعارضات کاری خانوادگی و قصد ترک خدمت )مطالعه بر روی کارگران استرالیایی سرطانی)» اطلاعات جمع‌ آوری شده از میان کارگران ۱۱۴ مرکز سرطانی، از طریق روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت و فرضیات مربوط به میانجی بودن فرسودگی شغلی بین تعارضات کاری خانوادگی و قصد ترک خدمت همچنین بر اساس چارچوب میانجی، نقش حمایت‌های اجتماعی ناظر نیز بسیار برجسته بود.

  • در تحقیق مونت گومری و همکاران(۲۰۰۶) با عنوان «تداخل زندگی کاری، خانوادگی، فرسودگی شغلی» یافته ها نشان داد قوانین احساسی و کار متمرکز با فرسودگی شغلی و مشکلات روانی رابطه دارند که به طور خاص، دارای پیامدهایی از قبیل مخفی کردن احساسات منفی و اقدامات تظاهرگرانه می شود.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:10:00 ب.ظ ]